• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Ponúka štúdium záujemcom o farmárstvo, chov zvierat, ekologické pestovanie plodín, ochranu biodiverzity a životného prostredia, biologickú bezpečnosť či vedeckú výživu ľudí.

Pripravuje odborníkov so zameraním na oblasť tvorby, využitia, ochrany a zhodnocovania potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu. Proces výchovy odborníkov realizuje v súlade s prehlbovaním a uplatňovaním poznatkov v oblasti biologických, ekologických, technických a ekonomických vied. Vedecké poznatky využíva na reguláciu poľnohospodárskych systémov, technologických procesov v rastlinnej i živočíšnej produkcii, kvalitu produkcie, ochranu biodiverzity a životného prostredia, ako aj pri rozvoji biologickej bezpečnosti a vedeckej výživy ľudí.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2024 - 2025

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania, alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Tézy, termíny a spôsob realizácie overenia všeobecných študijných predpokladov budú uchádzačom, na ktorých sa daná požiadavka vzťahuje, vopred oznámené.


ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Výsledok maturitnej skúšky. Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku (počet bodov sa určuje podľa tabuľky v prílohe*).

V prípade nedostatku uchádzačov o niektorý zo študijných programov FAPZ, môže dekan:

– ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,

– akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách.

Prihláška

Termín podania prihlášky:

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.

Uchádzači pri podaní prihlášky vložia do systému nasledovné prílohy:

overenú kópiu maturitného vysvedčenia, životopis,, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie, lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania (len študijný program hipológia).


Ak uchádzač vykonáva maturitnú skúšku v r. 2024, overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle čo najskôr po jeho obdržaní na adresu študijného oddelenia FAPZ: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, študijné oddelenie, Tr. A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov, výnimku tvoria uchádzači o štúdium na študijnom programe hipológia, ktorí musia prijímacej komisii preukázať praktickú spôsobilosť základnej manipulácie s koňmi.


Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre

tel.: 037/64148 00

e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.sk

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 35,- €

Poplatok treba uhradiť ihneď po podaní prihlášky bezhotovostne prevodom z účtu alebo internet bankingom, nie poštovou poukážkou . Fakturačné údaje sú uvedené na poslednej strane e-prihlášky.


Fakturačné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

IBAN: SK40 8180 00000070 0006 6247

názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07 Bratislava

konštantný symbol (KS): 0558

variabilný symbol (VS): číslo prihlášky

špecifický symbol( ŠS): 102900721

správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium(uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA


UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby.

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/


V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.


Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určia fakulty v podmienkach prijatia na štúdium.


Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28. 5. 2024 a 23. 7. 2024.


Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26. 8. 2024 – 6. 9. 2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

Poplatky za externé štúdium

Školné za štúdium v externej forme je 500 € na akademický rok (študijné programy všeobecné poľnohospodárstvo, hipológia a výživa ľudí).

Inžinierske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.


ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

  • Nadväznosť, resp. príbuznosť študijného programu na absolvovaný Bc. stupeň.
  • Uchádzači o štúdium študijných programov na II. stupni štúdia, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na I. stupni vysokoškolského štúdia, výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške, resp. aktívnej účasti na Študentskej vedeckej konferencii. Budú zaradení do poradovníka na základe bodov získaných podľa Kritérií hodnotenia uchádzačov o štúdium na II. stupni štúdia (prílohu nájdete v Podmienkach a pravidlách prijímacieho konania pri každom ŠP), pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude získanie minimálne 10 bodov.

Prihláška

Termín podania prihlášky:

do 21. 6. 2024


Uchádzači o štúdium podávajú papierovú  alebo elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU. Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.


Uchádzači zašlú do 25. júna 2024 (v prípade neskoršieho termínu štátnej skúšky, môžu aj po tomto termíne, avšak čo najskôr po jeho obdržaní) na študijné oddelenie fakulty:
• Overený doklad o ukončení štúdia na I. stupni (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, iba v prípade uchádzačov z inej vysokej školy, resp. inej fakulty SPU v Nitre).
Zároveň vložia do UIS nasledovné prílohy:
• Životopis.
• Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie*.

*v prípade, že úhrada ide cez platobnú bránu v elektronickej prihláške, doklad nie je potrebný.

Prijímacie konanie

Termín zasadnutia prijímacej komisie

28. júna 2024


Prijímacie konanie na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.


Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre tel.: 037/641 4800,
e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.sk

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 35,- €

Poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške.


UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby.

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/


V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.


Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určia fakulty v podmienkach prijatia na štúdium.


Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28. 5. 2024 a 23. 7. 2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.


Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26. 8. 2024 – 6. 9. 2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.


Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.


Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

Poplatky za externé štúdium

Školné za štúdium v externej forme je 500 € na akademický rok (študijné programy manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a výživa ľudí).