• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Ponúka štúdium záujemcom o farmárstvo, chov zvierat, ekologické pestovanie plodín, ochranu biodiverzity a životného prostredia, biologickú bezpečnosť či vedeckú výživu ľudí.

Pripravuje odborníkov so zameraním na oblasť tvorby, využitia, ochrany a zhodnocovania potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu. Proces výchovy odborníkov realizuje v súlade s prehlbovaním a uplatňovaním poznatkov v oblasti biologických, ekologických, technických a ekonomických vied. Vedecké poznatky využíva na reguláciu poľnohospodárskych systémov, technologických procesov v rastlinnej i živočíšnej produkcii, kvalitu produkcie, ochranu biodiverzity a životného prostredia, ako aj pri rozvoji biologickej bezpečnosti a vedeckej výživy ľudí.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2022 - 2023

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania, alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

V prípade prekročenia plánovaného počtu uchádzačov o prijatí rozhoduje výsledok maturitnej skúšky. Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku.

V prípade nedostatku uchádzačov o niektorý zo študijných programov FAPZ,môže dekan:

– ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,

– akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách.

Prihláška

Termín podania prihlášky:

do 30. 4. 2023 (1. kolo)

do 15. 7. 2023 (2. kolo),


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.

Uchádzači pri podaní prihlášky vložia do systému nasledovné prílohy:

overenú kópiu maturitného vysvedčenia, životopis,, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie, lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania (len študijný program hipológia).


Ak uchádzač vykonáva maturitnú skúšku v r. 2023, overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle čo najskôr po jeho obdržaní na adresu študijného oddelenia FAPZ: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, študijné oddelenie, Tr. A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra.

Prijímacie konanie

Termín zasadnutia prijímacej komisie 

5. – 6. 6. 2023 (1. kolo)

31. 7. 2023 (2. kolo)


Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov, výnimku tvoria uchádzači o štúdium na študijnom programe hipológia, ktorí musia prijímacej komisii preukázať praktickú spôsobilosť základnej manipulácie s koňmi.


Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre

tel.: 037/64148 00

e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.sk

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 32,- €

Poplatok treba uhradiť ihneď po podaní prihlášky bezhotovostne prevodom z účtu alebo internet bankingom, nie poštovou poukážkou . Fakturačné údaje sú uvedené na poslednej strane e-prihlášky.


Fakturačné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

IBAN: SK40 8180 00000070 0006 6247

názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07 Bratislava

konštantný symbol (KS): 0558

variabilný symbol (VS): číslo prihlášky

špecifický symbol( ŠS): 102900721

správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium(uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA


UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby.

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači o štúdium sú povinní predložiť:

– potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, predkladá uchádzač, ak doklad o vzdelaní bol vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika a Rumunsko),

– rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia dokladu) predkladá uchádzač z ostatných štátov.


Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Obvodný úrad SR podľa miesta trvalého pobytu uchádzača, v prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR Obvodný úrad Nitra, Odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Poplatky za externé štúdium

Školné za štúdium v externej forme je 400 € na akademický rok (študijné programy všeobecné poľnohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) a 450 € na akademický rok (študijné programy hipológia a výživa ľudí).

Inžinierske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou..

Ďalšou podmienkou prijatia na inžiniersky stupeň štúdia na FAPZ je nadväznosť študijného programu na absolvovaný Bc. stupeň.

Prihláška

Termín podania prihlášky:

do 20. 6. 2023


Uchádzači o štúdium podávajú papierovú  alebo elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.

Uchádzači pri podaní prihlášky vložia do systému nasledovné prílohy:

overenú kópiu maturitného vysvedčenia, životopis,, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie, lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania (len študijný program hipológia).


Ak uchádzač vykonáva maturitnú skúšku v r. 2023, overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle čo najskôr po jeho obdržaní na študijné oddelenie fakulty.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Prijímacia komisia zasadne 23. 6. 2023.

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 32,- €

Poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške.


Fakturačné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

konštantný symbol (KS): 0558

variabilný symbol (VS): 102900

špecifický symbol (ŠS): 102900721

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).


Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA


UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby.

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.


Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou vydáva vysoká  škola  v Slovenskej  republike,  ktorá  uskutočňuje  študijný  program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní.


Rozhodnutie, v prípade neexistencie vysokej školy s rovnakým alebo podobným študijným odborom v SR, vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 913 30 Bratislava.

Poplatky za externé štúdium

Školné za štúdium v externej forme je 400 € na akademický rok (študijné programy manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) a 450 € na akademický rok (študijný program výživa ľudí).