• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu manažment živočíšnej výroby je schopný analyzovať a riadiť živočíšnu produkciu a špeciálne chovy zvierat s ohľadom na kvalitu a bezpečnosť produktov, tvorbu a ochranu životného prostredia, biodiverzitu a humánny chov zvierat a schopnosť konkurencie v medzinárodnom meradle. Hlboké poznatky z oblasti biologických, technologických, ekonomických a organizačných aspektov živočíšnej výroby mu umožňujú analyzovať a riešiť aktuálne problémy živočíšnej výroby, riadiť vývojové projekty a tímy pracovníkov, ako aj subjektov rôznych typov.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 2 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

kŕmenie neprežúvavcov

kŕmenie prežúvavcov

manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat

manažment a technológia chovu ošípaných

manažment a technológia chovu oviec a kôz

šľachtenie hospodárskych zvierat

špeciálna reprodukcia zvierat

technológia chovu malých hospodárskych zvierat

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V subjektoch zameraných na živočíšnu produkciu, chovateľstvo športových a záujmových druhov zvierat a na vývoj technologických a operačných systémov v živočíšnej výrobe. Absolvent má skúsenosti ako špecialista v manažmente a organizačných štruktúrach v štátnej administratíve, ako hlavný technológ v biologických službách, vo výrobných a obchodných podnikoch, v poľnohospodárskom výskume a školstve.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk