• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Zameriava sa na poznatky z oblasti biologických, chemických a technologických vied, na špičkové biotechnológie, moderné postupy výroby a spracovania potravín, na ich kvalitu a bezpečnosť.

Jej hlavným poslaním je výchova a príprava kvalifikovaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických, chemických a technologických vied, s dôrazom na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Z hľadiska cielenej, efektívnej a kompatibilnej vedeckovýskumnej činnosti sa fakulta orientuje na oblasť aktuálnych programov genomiky, moderných biotechnológií, kvality a bezpečnosti potravín. Jej hlavným cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému „poľnohospodársky produkt – potravina“.

* študijný program vyučovaný v slovenskom
alebo anglickom jazyku, resp. v kombinácii oboch

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2024 - 2025

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania, alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

Prihláška

Termín podania prihlášky:

30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ.
Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.


Uchádzači pri podaní prihlášky vložia do systému nasledovné prílohy:
– Overenú kópiu maturitného vysvedčenia
– Životopis
– Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie


Ak uchádzač vykonáva maturitnú skúšku v r. 2024, overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle čo najskôr po jeho obdržaní na študijné oddelenie fakulty.


Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: 037/641 5384, 037/641 5386
E-mail: studfbp@uniag.sk

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzačov.

Kritériom je výsledok maturitnej skúšky. Počet bodov sa určuje podľa tabuľky (nájdete ju v Podmienkach prijatia pri jednotlivých študijných programoch). Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku.


V prípade nedostatku uchádzačov o niektorý zo študijných programov FBP, môže dekan:
– ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,
– akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách.


Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
tel.: 037/641 4421,
e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za elektronickú prihlášku: 40 €


Fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e-prihlášky.


Fakturačné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

konštantný symbol (KS) 0558

variabilný symbol (VS) 105900

špecifický symbol (ŠS) 105900721


Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/


V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.


Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určia fakulty v podmienkach prijatia na štúdium.


Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28. 5. 2024 a 23. 7. 2024.


Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26. 8. 2024 – 6. 9. 2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

Poplatky za externé štúdium

Školné za bakalárske štúdium v externej forme je 800 € na akademický rok (študijné programy aplikovaná biológia a bezpečnosť a kontrola potravín).

Inžinierske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

Prijímacie konanie na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa bude realizovať bez prijímacích skúšok

Prihláška

Termín podania prihlášky:

do 15. 7. 2024


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Prijímacie konanie

Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na prvom stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške.


Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia budú zaradení do poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania, pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude získanie minimálne 5 bodov.


Uchádzačom, ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať.

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za elektronickú prihlášku: 40 €

Fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e-prihlášky.


Fakturačné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

konštantný symbol (KS) 0558

variabilný symbol (VS) 105900

špecifický symbol (ŠS) 105900721


Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.


Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.


Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost


Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani


Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28.5.2024 a 23.7.2024. Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR). Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý. Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26.8.2024 – 6.9.2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.  Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium. Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

Poplatky za externé štúdium a štúdium v anglickom jazyku

Školné za inžinierske štúdium v externej forme je 1000 € na akademický rok (študijné programy aplikovaná biológia a bezpečnosť a kontrola potravín).

Školné za inžinierske štúdium v dennej forme v anglickom jazyku je 1500 € na akademický rok (študijný program bezpečnosť a kontrola potravín)