• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Zameriava sa na poznatky z oblasti biologických, chemických a technologických vied, na špičkové biotechnológie, moderné postupy výroby a spracovania potravín, na ich kvalitu a bezpečnosť.

Jej hlavným poslaním je výchova a príprava kvalifikovaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických, chemických a technologických vied, s dôrazom na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Z hľadiska cielenej, efektívnej a kompatibilnej vedeckovýskumnej činnosti sa fakulta orientuje na oblasť aktuálnych programov genomiky, moderných biotechnológií, kvality a bezpečnosti potravín. Jej hlavným cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému „poľnohospodársky produkt – potravina“.

* študijný program vyučovaný v slovenskom
alebo anglickom jazyku, resp. v kombinácii oboch

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2023 - 2024

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na I. stupeň vysokoškolského štúdia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Podmienkou prijatia na štúdium je aj dovŕšenie 18 roku veku do dňa zápisu na štúdium.


Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa bude realizovať bez prijímacích skúšok.


Prihláška

Termín podania prihlášky:

30. 4. 2023 (1. kolo)

do 14. 7. 2023 (2. kolo)


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo sa prihlasujú prostredníctvom papierovej prihlášky. Po zaevidovaní elektronickej prihlášky sa zašle v elektronickej forme na mailovú adresu uchádzača rozhodnutie o jeho podmienečnom prijatí.


Overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač o štúdium doručí na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre do 16. 6. 2023 (1. kolo prijímacieho konania), do 28. 7. 2022 (2. kolo prijímacieho konania) prípadne z odôvodniteľných príčin aj v deň určený na zápis na štúdium.
Poplatok za prihlášku je nevratný.


Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Prijímacie konanie

Termín zasadnutia prijímacej komisie 

23. 6. 2023 (1. kolo)

31. 7. 2023 (2. kolo)


Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa bude realizovať bez prijímacích skúšok.


Podmienky pre prijatie na konkrétny ŠP budú stanovené prijímacou komisiou na základe aktuálneho počtu prijímaných študentov. V prípade prekročenia plánovaného počtu uchádzačov budú podmienky pre prijatie na konkrétny študijný program stanovené prijímacou komisiou na základe aktuálneho počtu prijímaných študentov.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok určených fakultou, pričom zvýhodnení budú študenti, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia absolvovali predmety chémia a biológia. Bodový limit pre prijatie bude stanovený prijímacou komisiou na základe kritérií prijímacieho konania na základe počtu prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy a aktuálneho bodového hodnotenia uchádzačov o štúdium. Uchádzači budú zoradení podľa bodového hodnotenia získaného na základe výsledkov štúdia na strednej škole a výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.


Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
tel.: 037/641 4421,
e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 €
Poplatok za papierovú prihlášku: 35 €


Fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e-prihlášky.


Fakturačné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

konštantný symbol (KS) 0558

variabilný symbol (VS) 105900

špecifický symbol (ŠS) 105900721


Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači o štúdium sú povinní predložiť:

– potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, predkladá uchádzač, ak doklad o vzdelaní bol vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika a Rumunsko),

– rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia dokladu) predkladá uchádzač z ostatných štátov,

– po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka doložiť certifikát o jeho úspešnom ukončení.


Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/. V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.

Poplatky za externé štúdium

Školné za bakalárske štúdium v externej forme je 600 € na akademický rok (študijné programy aplikovaná biológia a bezpečnosť a kontrola potravín).

Inžinierske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

Prijímacie konanie na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa bude realizovať bez prijímacích skúšok

Prihláška

Termín podania prihlášky: do 7. 7. 2023


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo sa prihlasujú prostredníctvom papierovej prihlášky.


Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Prijímacie konanie

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 

14. 7. 2023


Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na prvom stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške.


Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia budú zaradení do poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania, pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude získanie minimálne 2 bodov.


Uchádzačom, ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať.

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 €
Poplatok za papierovú prihlášku: 35 €


Fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e-prihlášky.


Fakturačné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

konštantný symbol (KS) 0558

variabilný symbol (VS) 105900

špecifický symbol (ŠS) 105900721


Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.


Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost


Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

Poplatky za externé štúdium a štúdium v anglickom jazyku

Školné za inžinierske štúdium v externej forme je 700 € na akademický rok (študijné programy aplikovaná biológia a bezpečnosť a kontrola potravín).

Školné za inžinierske štúdium v dennej forme v anglickom jazyku je 1200 € na akademický rok (študijný program bezpečnosť a kontrola potravín)