• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Pripravuje odborníkov v oblasti v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu podniku, marketingových prístupov v podnikateľskej činnosti, bankového systému a finančného trhu, medzinárodnej obchodnej politiky, účtovníctva a informačných systémov, 

Dlhodobým cieľom fakulty je poskytnúť študentom vrcholné komplexné univerzitné vzdelanie, vedecké poznanie a vychovávať vysokokvalifikovaných a jazykovo schopných odborníkov, ktorí budú schopní naďalej rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti v praxi. Internacionalizácia v oblasti vzdelávania a výskumu, originálne akreditované študijné programy na všetkých stupňoch štúdia, dobré uplatnenie študentov v praxi a aktívny kultúrny a športový študentský život, tak možno charakterizovať fakultu, ktorá patrí medzi excelentné ekonomické fakulty na Slovensku.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2023 - 2024

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

V prípade prekročenia plánovaného počtu uchádzačov bude poradie uchádzačov zostavené nasledovne:
– uchádzači, ktorých študijný priemer je rovný alebo nižší ako 1,7 (z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia v 4. ročníku strednej školy, prípadne z koncoročných vysvedčení za 1. – 4. ročník a polročného vysvedčenia v 5. ročníku strednej školy).
– uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach krajského, respektíve národného kola Ekonomickej olympiády.
– ostatní uchádzači o štúdium budú zoradení na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy (z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia v 4. ročníku strednej školy, prípadne z koncoročných vysvedčení za 1. – 4. ročník a polročného vysvedčenia v 5. ročníku strednej školy).


Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej /alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov.

Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené v zmysle § 57 odseku 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ o nasledovné hľadiská:
– sociálne hľadisko (siroty, polosiroty)
– telesne handicapovaní uchádzači
– zahraniční Slováci
– regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov
– pri odvolacom konaní)

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť, na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb, určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania.

Prihláška

Termín podania prihlášky:

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)

Termín konania prijímacej skúšky bude upresnený dodatočne.


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU. Prostredníctvom jednej prihlášky sa môžu prihlásiť aj na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie). Každý uchádzač sa podrobí len jednej prijímacej skúške a budú mu doručené informácie o prijímacom konaní, ako aj pozvánka na konkrétny deň, kedy vykoná prijímaciu skúšku. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie je nutné priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o zaplatení poplatku nebude prihláška zaevidovaná. Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.


Do prihlášky je nutné uviesť: stupeň a formu štúdia, názov vysokej školy, názov fakulty, študijný program (prípadne viaceré študijné programy v poradí podľa uchádzačom zvolenej preferencie) a v kolónke Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka: uviesť dva z troch predmetov (ekonómia, matematika, cudzí jazyk), z ktorých uchádzač vykoná prijímaciu skúšku.

Príklad: Do kolónky Prijímaciu skúšku budem robiť z jazyka : je nutné uviesť niektorú z nasledujúcich kombinácií:
– konkrétny cudzí jazyk a matematika
– ekonómia a matematika
– konkrétny cudzí jazyk a ekonómia.


Povinnými prílohami prihlášky sú:
– životopis (originál podpísaný uchádzačom),
– potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (pozvánka na prijímacie konanie bude zaslaná iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie).


Potvrdenie o prijatí prihlášky na fakultu uchádzačom nezasielame. Pozvánka na konkrétny deň vykonania prijímacej skúšky bude uchádzačom zaslaná mesiac pred jej konaním.

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/) aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

Prijímacie konanie

Termín konania prijímacej skúšky:

bude upresnený dodatočne


1. Prijímacie konanie na všetky bakalárske študijné programy je realizované formou písomných testov z dvoch výberových predmetov. Študent má možnosť výberu z troch predmetov: z ekonómie, svetového jazyka alebo matematiky. Otázky na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov sú uchádzačom sprístupnené formou učebných pomôcok pod názvom Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre z matematiky, Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre zo svetových jazykov a Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre z ekonómie, ktoré sú pre každého uchádzača dostupné a je ich možné zakúpiť v predajni Vydavateľského a edičného strediska SPU v Nitre (číslo telefónu 037/641 4227).

Evidencia uchádzačov, výsledky testov, ako aj celkové výsledky prijímacej skúšky sú spracované prostredníctvom moderných informačných technológií. Prostredníctvom počítača je každému študentovi vygenerovaný jedinečný test z databázy úloh, ktorý sa po odovzdaní vyhodnocuje pomocou skenera bez zásahu ľudského faktora a študent sa v priebehu niekoľkých minút dozvie výsledok testu. Body získané za jednotlivé testy budú uverejnené do 1 hodiny na úradnej výveske FEM. Následne budú výsledky zverejnené aj na internetovej stránke fakulty. Uchádzačom o štúdium bude na základe prideleného evidenčného čísla umožnený prístup k ich výsledkom. Bodová hodnota každého testu je 80 bodov. Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium prvého stupňa bude dosiahnutý celkový počet bodov z obidvoch testov.


2. Výsledky maturitnej skúšky nie sú zahrnuté do celkového bodového hodnotenia.

Cudzí jazyk (svetový jazyk – AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ).
Pri hodnotení výsledkov prijímacej skúšky sa namiesto predmetu svetový jazyk môže uznať štátna jazyková skúška odborná alebo všeobecná (nie maturitná skúška) s nasledovným hodnotením: známka 1 – 80 bodov, 2 – 72 bodov a 3 – 60 bodov, štátna jazyková skúška
základná: známka 1 – 72 bodov, 2 – 64 bodov a 3 – 52 bodov.

Uznávajú sa aj iné jazykové certifikáty, ktoré boli získané na jazykových školách, akreditovaných MŠVVŠ SR, alebo v zahraničí, a na ktorých je explicitne uvedená úroveň dosiahnutia vedomostí (B2, C1, C2), záverečné hodnotenie a pozostávali z dvoch častí, písomnej aj ústnej. Uchádzači budú mať možnosť voľby medzi akceptovaním uvedeného hodnotenia príslušnej jazykovej skúšky a písaním testu z cudzieho jazyka. V súlade s akreditáciou študijných programov na 1. stupni vysokoškolského štúdia vyplýva pre študentov študijného programu medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami a jeho verziou v anglickom jazyku International Business with Agrarian Commodities a tiež študentov študijného programu manažment podniku a jeho verziou v anglickom jazyku Business Management povinnosť absolvovať 4-semestrálnu prípravu z cudzieho jazyka (AJ, NJ) a vykonať skúšku na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® III (úroveň C1 v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky).


3. Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači:
ktorých študijný priemer je rovný alebo nižší ako 1,7 /z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia v 4. ročníku strednej školy, prípadne z koncoročných vysvedčení za 1. – 4. ročník a polročného vysvedčenia v 5. ročníku strednej školy/
– ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach krajského respektíve národného kola Ekonomickej olympiády.


4. Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste všeobecných študijných predpokladov v základnej verzii (VŠP) percentil rovnaký alebo vyšší ako 50. Váhy všetkých oddielov testu VŠP sú zhodné. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch a v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Uchádzač môže absolvovať skúšku aj v Nitre, ktorá sa bude konať v slovenskom jazyku. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na http://www.scio.sk/nsz/. Fakulta zohľadňuje výsledok slovenskej verzie testu (VŠP Z) aj českej (OSP Z). Uchádzač sa môže rozhodnúť, ktorú jazykovú verziu absolvuje. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača (prihláška na http://scio.sk/in/2vs/nsz/prihlaska.asp). Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške VŠP riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou emailom od spoločnosti Scio.

Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP).


5. Všetci uchádzači, ktorí si podajú prihlášku a splnia aspoň jednu z uvedených podmienok o odpustení prijímacej skúšky budú podmienečne prijatí na štúdium (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru). Z tohto dôvodu musia uchádzači, ktorí vykonajú maturitnú skúšku v tomto školskom roku, dodatočne doložiť výsledok maturitnej skúšky.


Prijímacie konanie v prípade vyhlásenej mimoriadnej situácie

1. Prijímacie konanie na všetky bakalárske študijné programy formou písomných testov vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácií realizované nebude.

2. Prijímacia skúška bude odpustená všetkým uchádzačom a na štúdium budú podmienečne prijatí všetci uchádzači, ktorí si podajú prihlášku (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru).

3. V zmysle ods. (1) § 56 zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Z tohto dôvodu uchádzači, ktorí vykonajú maturitnú skúšku v tomto školskom roku, dodatočne musia doložiť výsledok maturitnej skúšky.


Koordinátorka pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami

PhDr. Anna Mravcová, PhD., Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM

tel.: 037/641 4746

e-mail: anna.mravcova@uniag.sk

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 40 € (elektronická prihláška)

Poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške.


Fakturačné údaje
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): 101900
špecifický symbol (ŠS): 101900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).


Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
správa pre prijímateľa – špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)


UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej prihlášky.

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači o štúdium sú povinní predložiť:

– potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní – predkladá uchádzač, ak doklad o vzdelaní bol vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika a Rumunsko),

– rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia dokladu) predkladá uchádzač z ostatných štátov,

– po absolvovaní štúdia slovenského jazyka certifikát o jeho úspešnom ukončení.


Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/. V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.

Poplatky za externé štúdium a štúdium v anglickom jazyku

Školné za štúdium v externej forme je 550 € na akademický rok (študijné programy manažment podniku, ekonomika podniku, obchodné podnikanie, účtovníctvo).

Školné za štúdium  v dennej forme v anglickom jazyku je 900 € na akademický rok (študijné programy manažment podniku, medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami)

Inžinierske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v príbuznom študijnom odbore.


Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania plnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať plnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.


Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi o štúdium iný akreditovaný študijný program.

Prihláška

Termín podania prihlášky:

do 4. 7. 2024


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.Uchádzači sa prostredníctvom jednej prihlášky môžu prihlásiť aj na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie). Uchádzač dostane iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.


Povinné prílohy prihlášky:
– životopis (originál podpísaný uchádzačom),

– overená kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa (okrem uchádzačov z FEM SPU v Nitre),

originál výpisu absolvovaných skúšok, potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty, resp. vysokej školy (okrem uchádzačov z FEM SPU v Nitre),

potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.


Adresa pre zasielanie povinných príloh prihlášky:
Fakulta ekonomiky a manažmentu, študijné oddelenie , Tr. A. Hlinku 2 , 949 76 Nitra

Prijímacie konanie

Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech na 1. stupni štúdia a výsledky štátnej bakalárskej skúšky.


Maximálny počet bodov, ktorý študent môže dosiahnuť, predstavuje 200 bodov (študijný priemer za štúdium 1. stupňa + získaný súčet bodov za známky z predmetov bakalárskej skúšky).


Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené v zmysle § 57 odseku 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ o nasledovné hľadiská: sociálne hľadisko (siroty, polosiroty), telesne handicapovaní uchádzači, zahraniční Slováci, regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom konaní).


Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť, na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb, určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania.


Koordinátorka pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami

PhDr. Anna Mravcová, PhD., Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM

tel.: 037/641 4746

e-mail: anna.mravcova@uniag.sk

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 40 € (elektronická prihláška)

Poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške.


Fakturačné údaje
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): 101900
špecifický symbol (ŠS): 101900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).


Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
správa pre prijímateľa – špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)


UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej prihlášky.

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.


Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost


Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

Poplatky za externé štúdium a štúdium v anglickom jazyku

Školné za štúdium v externej forme je 800 € na akademický rok (študijné programy agrárny obchod a marketing, ekonomika podniku, manažment podniku).

Školné za štúdium  v dennej forme v anglickom jazyku je 1100 € na akademický rok (študijný program ekonomika podniku) a 1900 € (študijný program medzinárodná ekonomika a rozvoj).