• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program všeobecné poľnohospodárstvo ponúka širší teoretický základ z botaniky, zoológie, fyziológie, mikrobiológie, morfológie stavovcov, genetiky, chémie, biochémie, atď. Špeciálny profil zabezpečí absolvovanie predmetov rastlinnej a živočíšnej produkcie. Praktické informácie sú orientované na rastlinnú produkciu, živočíšnu produkciu, mechanizáciu, hodnotenie poľnohospodárskych produktov, hygienu a prevenciu proti chorobám. Profil absolventa je doplnený predmetmi ekonomiky a manažmentu, tvorby a ochrany životného prostredia.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

analýza dát v agrobiológii

genetika

hodnotenie poľnohospodárskych produktov

manažment ochrany rastlín

manažment živín v agroekosystéme

mechanizácia poľnohospodárskej výroby

všeobecná rastlinná výroba

všeobecná zoohygiena

výživa zvierat

základy agrochémie

základy udržateľného poľnohospodárstva

záujmový chov hydiny

živočíšna výroba

UPLATNENIE ABSOLVENTA
V technicko-ekonomickom sektore poľnohospodárskych podnikov, orientovaných na rastlinnú a živočíšnu produkciu, v technologických procesoch poľnohospodársko-potravinárskych podnikov, v obchode, alebo ako farmár,

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk