• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka dokáže prezentovať vlastné postupy riešenia problémov udržateľných poľnohospodárskych systémov v nadväznosti na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva podporujúce rozvoj vidieka; dokáže efektívne rozhodovať pri výbere metód, technológií, techniky a prostriedkov v oblasti udržateľných poľnohospodárskych systémov a rozvoja vidieka, tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi.

Dokáže navrhovať, projektovať, implementovať udržateľné poľnohospodárske systémy v rôznych agroklimatických podmienkach; analyzovať a riadiť technologické procesy, rozumie nosným oblastiam teórie udržateľných poľnohospodárskych systémov so schopnosťou kritickej analýzy v celom komplexe problémov.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 2 roky (denná / externá forma)

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

biologické metódy v ochrane rastlín

modely bilancie pôdnej organickej hmoty

náuka o burinách

podporné programy rozvoja vidieka

rozvoj vidieka

spoločná poľnohospodárska politika EU – I. pilier

udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v rastlinnej výrobe

udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako vrcholový riadiaci a výkonný pracovník vo všetkých typoch podnikateľských subjektov rezortu pôdohospodárstva, agropotravinárstva, v inštitúciách štátnej správy a samosprávy, najmä v inštitúciách, usmerňujúcich rozvoj vidieka a regiónov, na mestských a obecných úradoch, v regionálnych agentúrach životného prostredia, inštitúciách rozvíjajúcich cestovný ruch a pod.

.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk