• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program špeciálne chovateľstvo ponúka biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti chovu malých hospodárskych i netradičných druhov zvierat. Absolventi majú široké poznatky o ochrane a tvorbe životného prostredia, fyziologických a etologických potrebách zvierat v rôznych chovateľských technológiách. Sú schopní realizovať šľachtiteľské postupy v chovoch jednotlivých druhov zvierat, podieľajú sa na optimalizácii chovateľského prostredia.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky

Jazyk

  • slovenský
PROFILOVÉ PREDMETY

etológia

fyziológia živočíchov

genetika

chov a choroby psov a mačiek

chov drobných zvierat

chov laboratórnych zvierat

chov úžitkového a exotického hmyzu

manažment chovu koní

všeobecná reprodukcia zvierat

všeobecná zoohygiena

všeobecná zootechnika

výživa zvierat

zoológia

živočíšna výroba I.

živočíšna výroba II.

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako manažér, výkonný alebo riadiaci pracovník nižších organizačných stupňov výroby v oblasti špeciálnych chovov zvierat, v špeciálnych chovateľských zariadeniach, organizáciách poskytujúcich servisné služby a poradenstvo pre chovateľov. Môže pôsobiť ako odborný pracovník v záujmových chovateľských zväzoch, v oblasti obchodu a podnikania v chovateľstve.

.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk