• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Doktorandský študijný program agrochémia a výživa rastlín vychádza z princípov „precízneho poľnohospodárstva“, ktoré sa výrazne presadzuje v krajinách EÚ. V programe sa rešpektujú požiadavky na efektívnosť výživy rastlín bez negatívneho dopadu na životné prostredie s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárskej výroby s prísne regulovaným vstupom agrochemikálií do agroekosystému.

Absolvent ovláda a rozvíja vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti agrochémie a výživy rastlín. Je schopný samostatne vedecky pracovať na výskumných projektoch, analyzovať kauzalitu prebiehajúcich zmien v pôde a rastlinnom organizme a kvantifikovať podiel ovplyvňujúcich faktorov štatistickými metódami.

Forma štúdia

  • denná / externá

Dĺžka štúdia

  • 3 roky / 4 roky

Jazyk

  • slovenský
  • anglický

PROFILOVÉ PREDMETY 

študijného programu vyučovaného v slovenskom jazyku

špeciálna výživa rastlín
metódy kontroly výživy rastlín
rastlinné živiny a vedecká výživa rastlín
cudzorodé látky a hygiena pôd
pôdna chémia
kontaminanty v potravinových surovinách
ekofyziológia produkčného procesu
pôdna fyzika
technológie spoločnej aplikácie hnojív a pesticídov
biometrika v rastlinnej produkcii
aplikácia nanotechnológií v poľnohospodárstve

PROFILOVÉ PREDMETY 

študijného programu vyučovaného v anglickom jazyku

Special plant nutrition
Methods of plant nutrition control
Nutrients for plants and scientic nutrition of plants
Pollutants and Soil Hygiene
Soil Chemistry
Contaminants in food raw materials
Ecophysiology of production process
Soil Physics
Technologies of common application of fertilizers
Biometrics in plant production
Application nanotechnologies in agriculture

 

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk