• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Doktorandský študijný program všeobecná živočíšna produkcia významným spôsobom zasahuje do stability realizácie potravinových zdrojov  živočíšnej proveniencie a tvorby vstupov pre produkciu funkčných potravín, pri zachovaní základných požiadaviek ich bezpečnosti.

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na vedy o všeobecnej živočíšnej produkcii, morfologických znakoch, šľachtenia zvierat, reprodukcie, chovu a výživy HZ, ochrany zdravia HZ a hygieny chovu zvierat.

Forma štúdia

  • denná  / externá

Dĺžka štúdia

  • 3 roky / 4 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

welfare v chove hospodárskych zvierat
biodiverzita vlastností hospodárskych zvierat
veda o výžive zvierat
fyziológia a patológia reprodukcie zvierat
zoohygiena
genetika živočíchov
aplikovaná morfológia a histopatológia
biometrika v živočíšnej produkcii
zdroje výživy
kvantitatívna genetika živočíchov

 

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk