• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program farmárstvo ponúka poznatky a praktické skúsenosti zamerané na poľnohospodárske systémy v konkrétnych agroklimatických podmienkach. Absolvent dokáže riadiť technologické procesy v poľnohospodárskej sústave, hodnotiť poľnohospodárske systémy podľa stanovených parametrov kvality, organizovať a riadiť chov zvierat pri zachovaní dobrých životných podmienok, pohody a zdravia, aplikovať inovatívne postupy s cieľom eliminácie environmentálnych dopadov a optimalizovať prenos živín z pôdy cez rastliny k zvieratám s cieľom produkcie kvalitných a bezpečných produktov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

genetika

konzervovanie a úprava krmív

krmovinárstvo

manažment chovu HD

manažment chovu hydiny

manažment chovu ošípaných

manažment chovu oviec

manažment ochrany rastlín

príprava projektov v pôdohospodárstve

rastlinná výroba

všeobecná reprodukcia zvierat

všeobecná zootechnika

výživa zvierat

základy biologickej bezpečnosti

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Stredný riadiaci a výkonný pracovník v technicko-hospodárskej oblasti poľnohospodárskych podnikov zameraných na rastlinnú alebo živočíšnu produkciu, v technologickom procese poľnohospodársko-potravinárskych podnikov a v samostatnom podnikaní v oblasti agropotravinárskeho komplexu spôsobom farmového hospodárenia.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk