• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Pripravuje odborníkov v oblasti politík Európskej únie, regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a vidieckeho turizmu. Jej absolventi sa uplatňujú najmä v štátnej správe, v regionálnej a miestnej samospráve, pôsobia ako projektoví manažéri v rámci mikroregiónov, manažéri podnikov cestovného ruchu a i.

Fakulta sa intenzívne zapája do medzinárodnej spolupráce. Študenti na inžinierskom stupni štúdia môžu absolvovať medzinárodný program v rozvoji vidieka International Master of Rural Development končiaci titulom „Master of science – MSc.“ a diplomom vydaným konzorciom univerzít. Štúdium v rámci tohto programu prebieha napr. na univerzite v Ghente (BE), Berlíne (DE), Córdobe (ES), Rennes (FR), Pise (IT) a je zamerané na získanie medzinárodných vedomostí, praktických skúseností a medzikultúrny dialóg.
Fakulta je sídlom centier excelentnosti „Jean Monnet Center of Excelence“ a za kvalitu vzdelávania v európskej integrácii bola ocenená EÚ plaketou Jeana Monneta.

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

regionálny rozvoj a politiky EÚ *

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

integrovaný rozvoj vidieka

* študijný program vyučovaný v slovenskom jazyku resp. kombinácii anglického a slovenského jazyka

KONTAKT

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5757

dekfesrr@uniag.sk

www.fesrr.uniag.sk

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2024 - 2025

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.


Fakulta prijíma uchádzačov o štúdium bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru, na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.

Prihláška

Termín podania prihlášky

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU. Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania.


Fakulta prijíma uchádzačov o štúdium v prijímacom konaní (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru) na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.


Uchádzači štúdium zašlú čo v najkratšom čase overenú kópiu maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie FEŠRR na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Monika Gajdošová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.


Pri študijnom programe uskutočňovanom v kombinácií anglického a slovenského jazyka zašlú uchádzači overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa IELTS minimálne 5,5) na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Monika Gajdošová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

V prípade, že uchádzač nepreukáže jazykové kompetencie certifikátom, má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom, resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru.


Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie priložia uchádzači o štúdium k elektronickej prihláške.


Prijímacie konanie

Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.


• výsledok maturitnej skúšky (max. 80 bodov za priemer 1,00, resp. 0 bodov za priemer horší ako 3,01),
• štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – 20 bodov (nie je povinná).


Pri študijnom programe uskutočňovanom v kombinácií anglického a slovenského jazyka zašlú uchádzači overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa IELTS minimálne 5,5) na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Monika Gajdošová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. V prípade že nepreukáže uchádzač jazykové kompetencie certifikátom má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom, resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru.


Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia prijímacej komisie nesplní podmienku (maturitu), bude podmienečne prijatý. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle v čo najkratšom termíne na Študijné oddelenie FEŠRR na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Monika Gajdošová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.


Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia).


Dekanka môže akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách.


Dekanka môže ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov.


Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi o štúdium iný akreditovaný študijný program. Ak uchádzač nebude mať o štúdium v alternatívnom študijnom programe záujem, budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie uchádzačovi o štúdium vrátené.


Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

doc. Ing. Martin Prčík, PhD.

Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU

Tr. A. Hlinku 2

tel. 037/641 5628

e-mail: martin.prcik@uniag.sk


Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40,- €


Fakturačné údaje

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IBAN: SK 408180000000 7000066247
Názov adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): vygeneruje systém
špecifický symbol (ŠS): 106900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).


Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
správa pre prijímateľa – špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).


UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/


V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.


Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určia fakulty v podmienkach prijatia na štúdium.


Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28. 5. 2024 a 23. 7. 2024.


Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26. 8. 2024 – 6. 9. 2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/


Koordinátorka pre prácu so zahraničnými študentmi

Ing. Veronika Dalkovičová
Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel. 037/641 5757
e-mail: veronika.dalkovicova@uniag.sk

Poplatky za externé štúdium

Školné za štúdium v externej forme je 650 € na akademický rok (študijný program regionálny rozvoj a politiky EÚ).

Inžinierske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Prihláška

Termín podania elektronickej prihlášky:

do 15. 7. 2024


Všeobecné údaje o prijímacom konaní

– na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania,

– fakulta prijíma uchádzačov o štúdium v prijímacom konaní (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru) na základe výsledkov dosiahnutých na bakalárskom stupni štúdia,

– uchádzači o štúdium zašlú v čo najkratšom čase overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre), na Študijné oddelenie FEŠRR na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Ing. Veronika Dalkovičová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,

– doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie priložia uchádzači o štúdium k elektronickej prihláške.


Pri študijnom programe uskutočňovanom v kombinácií anglického a slovenského jazyka zašlú uchádzači overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa IELTS minimálne 5,5) na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Ing. Veronika Dalkovičová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. V prípade, že uchádzač nepreukáže jazykové kompetencie certifikátom, má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom, resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru.

Prijímacie konanie

Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia budú zaradení do poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania, pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude získanie minimálne 5 bodov,


Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia prijímacej komisie nesplní podmienku (úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia), môže byť podmienečne prijatý.


Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia). Osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa a pod.) budú využívané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.


Dekan môže akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách,. Môže tiež ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov.


Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi o štúdium iný akreditovaný študijný program. Ak uchádzač nebude mať o štúdium v alternatívnom študijnom programe záujem, budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie uchádzačovi o štúdium vrátené.


Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia prijímacej komisie nesplní podmienku (úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia), môže byť podmienečne prijatý.


Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia).

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40,- €

Úhrada: bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške (variabilný symbol vygeneruje systém)


Fakturačné údaje

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IBAN: SK 408180000000 7000066247
Názov adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): vygeneruje systém
špecifický symbol (ŠS): 106900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).


Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
správa pre prijímateľa – špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).


UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.


Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost


Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani


Uchádzač, ktorý skončil štúdium na I. stupni štúdia v zahraničí musí predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydané príslušným orgánom v Slovenskej republike (regionálnym úradom školskej správy v sídle kraja, alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR) v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií.


Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28.5.2024 a 23.7.2024. Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).


Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý. Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26.8. – 6.9.2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.


Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium. Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

Koordinátorka pre zahraničných študentov:

Ing. Veronika Dalkovičová

Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra

tel. 037/641 5757

email: veronika.dalkovicova@uniag.sk

Poplatky za externé štúdium

Školné za štúdium v externej forme je 800 € na akademický rok (študijné programy regionálny rozvoj a politiky EÚ a rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu).