• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program výživa ľud pripravuje odborníkov s rozsiahlymi vedomosťami o úlohe potravinových zdrojov a význame výživy pri formovaní zdravia človeka a potravinovej bezpečnosti. Absolvent je schopný  sledovať a hodnotiť stav výživy človeka na základe fyziologických, genetických a metabolických funkcií, navrhovať výživové postupy výberom vhodných a nutrične hodnotných potravín s dôrazom na ich bezpečnosť.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

biochémia výživy ľudí

genetika človeka

hodnotenie stavu výživy

chémia

morfológia stavovcov

náuka o potravinách

nutričné poradenstvo

somatológia človeka

úprava potravín a stravovanie

všeobecná toxikológia

výživa ľudí

základy výživy

zdravie a výživa

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V poľnohospodárskych podnikoch zaoberajúcich sa najmä výrobou potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, v potravinárskych podnikoch a distribučných spoločnostiach v oblasti potravín, v podnikoch spoločného stravovania a kontrolných inštitúciách, v organizáciách pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk