• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Doktorandský študijný program fyziológia plodín a drevín pripravuje odborníkov schopných reagovať na problémy globalizácie poľnohospodárskej výroby, diverzifikácie poľnohospodárskych odvetví, zmeny využitia krajiny súvisiace s jej prioritami v oblasti globálnej zmeny klímy a biodiverzity, využitia vody, energie a prírodných zdrojov ekosystémami, genomiky, kvality potravín, biologickej bezpečnosti a biodiverzity.

Absolvent ovláda a rozvíja vedecké metódy štúdia fyziologických procesov v rastlinách a príčinnosti ich zmien. Využíva detekciu reakcií rastlín na faktory prostredia a zvýšenie ich adaptability na meniacu sa klímu, s orientáciou na šľachtenie a genetické a regulačné technológie v agro- a dendrobiológii.

.

Forma štúdia

  • denná  / externá

Dĺžka štúdia

  • 3 roky / 4 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

všeobecná a produkčná ekológia
fyziológia stresu rastlín
metódy v ekofyziológii rastlín
ekofyziológia produkčného procesu
reprodukčná a populačná biológia rastlín
nomenklatúra a chorológia rastlín
ekológia trávnych porastov
genetická a epigenetická dedičnosť

 

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk