• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolventi inžinierskeho študijného programu výživa a ochrana rastlín dokážu navrhovať, uplatňovať a analyzovať biologické, technologické a technologicko- ekonomické riešenia v rastlinnej produkcii v rôznych podmienkach prostredia. Získajú vedomosti z oblasti rastlinnej produkcie, majú schopnosti riadiť výrobné procesy a technológie, ovládajú teoretické aspekty optimalizácie vnútorných regulačných mechanizmov poľnohospodárskych plodín. V rovine praktických schopností a zručností dokážu analyzovať, navrhovať a riadiť technologické procesy a hodnotiť poľnohospodárske systémy v praxi podľa stanovených parametrov kvality a uplatňovať ekonomické poznatky pri riadení.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 2 roky

Jazyk

  • slovenský
PROFILOVÉ PREDMETY

agrochémia a výživa rastlín

integrovaná ochrana poľných plodín I.

integrovaná ochrana poľných plodín II.

integrovaná ochrana záhradníckych rastlín I.

integrovaná ochrana záhradníckych rastlín II.

ochrana rastlín proti burinám

patofyziológia rastlín

systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V šľachtiteľských a semenárskych podnikoch a firmách, ako špičkový manažér v poľnohospodárskych subjektoch družstevného a súkromného charakteru, v agrochemických podnikoch, vo výskumných ústavoch, v projektovaní podhorských a horských poľnohospodárskych systémov, v kontrolných a skúšobných pracoviskách, v štátnej správe, v agroturistike a v školstve.

.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk