• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu špeciálne chovateľské odvetvia ovláda biologické znaky a vlastnosti rôznych druhov hospodárskych, domácich a exotických zvierat, genetické a fyziologické aspekty ich chovu, zdravia, hygieny a prevencie voči chorobám, výživy, kŕmenia a šľachtenia. Je schopný kreatívne aplikovať teoretické poznatky do chovov v súlade s domácou legislatívou a medzinárodnými dohovormi. Získané poznatky využíva pri riešení problémov v špeciálnej živočíšnej výrobe a v samostatnom riadení poľnohospodárskych podnikov.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 2 roky

Jazyk

  • slovenský
PROFILOVÉ PREDMETY

genetika populácií

chov koní

chov králikov

chov netradičných druhov vtákov

špeciálna reprodukcia zvierat

špeciálna zoohygiena

udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe

včelárstvo

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako manažér a špecialista v subjektoch zaoberajúcich sa chovom hospodárskych, domácich a exotických druhov zvierat, v zoologických záhradách, chovateľských združeniach a zväzoch. Môže tiež pracovať v oblasti marketingu, odborného poradenstva a obchodu s chovateľskými potrebami.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk