• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Doktorandský študijný program špeciálna živočíšna produkcia vychováva vedeckých pracovníkov, ktorí sú schopní samostatne tvorivo pracovať vo vedeckej, pedagogickej, vývojovej a manažérskej sfére v oblasti živočíšnej produkcie a chovu záujmových a exotických zvierat.

Absolvent ovláda vedecké metódy a postupy výskumu a vývoja orientované na špeciálnu živočíšnu produkciu, ktoré vedú k neustálemu zlepšovaniu úrovne a konkurencieschopnosti produkcie, k zvyšovaniu kvality a nezávadnosti živočíšnej produkcie, v súlade s ochranou životného prostredia a potrieb trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva. Je tiež orientovaný na vývoj nových vedeckých a technických postupov v základnom výskume.

Forma štúdia

  • denná  / externá

Dĺžka štúdia

  • 3 roky / 4 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

modelovanie produkčných systémov v chove hospodárskych zvierat
intenzifikácia produkcie v chove oviec
systémy výroby mäsa
biomechanika a výkonnosť koní
plemenárska práca v chove koní
nepriame úžitkové vlastnosti hovädzieho dobytka
technika chovu a výkrmu ošípaných
kvalita hydinových produktov
etológia a welfare hospodárskych zvierat
chov hmyzích opeľovačov
biometrika v živočíšnej produkcii
fyziológia a patológia reprodukcie zvierat

 

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk