• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Technická fakulta

Ponúka štúdium zamerané na poľnohospodársku techniku, výrobnú a riadiacu techniku, dopravné stroje a zariadenia, predaj a servis techniky, rozvoj strojárskej výroby a automobilového priemyslu.

Jej absolventi sa výrazne podieľajú na technickom rozvoji strojárskej výroby, tvorbe novej techniky, ako aj na skvalitnení prevádzky podnikov v širokej oblasti strojárskej a elektrotechnickej výroby, predajných a servisných spoločností, resp. podnikov automobilového priemyslu. Rozvoj potenciálu študentov TF je skutočnou výhodou, ktorá vedie k úspechu vo vysoko konkurenčnom prostredí pracovného trhu a v živote. To dokazuje i množstvo úspešných absolventov Technickej fakulty.

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

sodtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2022 - 2023

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.


Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium určí fakulta s cieľom, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.


U uchádzačov o denné štúdium v kombinovanej metóde môžu byť zohľadnené okrem výsledkov prijímacieho konania ďalšie okolnosti (napr. zamestnanie).

Prihláška

Termín podania prihlášky

do 30. 4. 2023 (1. kolo)

do 15. 7. 2023 (2. kolo)


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Kópie vysvedčení z jednotlivých ročníkov a overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašlú na Študijné oddelenie TF (Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra)


Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie priložia uchádzači o štúdium k elektronickej prihláške.

Prijímacie konanie

Termín zasadnutia prijímacej komisie

15. 6. 2023 (1. kolo)

1. 8. 2023 (2. kolo)


Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.
Prijímacia komisia zoberie do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika (ak záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v príslušných rokoch zoberie do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický predmet, alebo informatika). Za každý z uvedených predmetov môžu uchádzači získať maximálne 80 bodov. Pri bodovom hodnotení sa započítavajú i výsledky maturitnej skúšky.

Poradie prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy bude zostavené na základe súčtu bodových hodnôt z uvedených predmetov a z maturitnej skúšky. Viac informácií


O otvorení štúdia v jednotlivých študijných programoch a o počte študijných skupín rozhodne dekan fakulty v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností. Ak sa štúdium v niektorom študijnom programe neotvorí, bude uchádzačom ponúknuté štúdium v inom študijnom programe na TF, ktorý budú mať uvedený v prihláške na štúdium.

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 35 € (e-prihláška).
Ako najvhodnejší spôsob úhrady poplatku odporúčame internetbanking, príp. bankový prevod.

UPOZORNENIE: Úhrada nie je možná poštovou poukážkou (ani typu U).


Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, potrebujete nasledovné údaje:

Názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

IBAN: SK4081800000007000066247

konštantný symbol (KS): 0558

variabilný symbol (VS): 103900

špecifický symbol (ŠS): 103900721

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)


Na zrealizovanie platby za poplatok pre uchádzačov z iných krajín sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT: SPSRSKBA


UPOZORNENIE: Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby.
Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Zahraniční uchádzači o štúdium

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku bakalárskeho stupňa štúdia.

Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupnavzdelania/


Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium v slovenskom jazyku na základe medzinárodných zmlúv po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.

Inžinierske štúdium

Podmienky prijatia

Štúdium na 2. stupni sa bude v akademickom roku 2023/2024 realizovať nasledovnými formami a metódami:
• denná forma prezenčnou metódou, kde sa výučba realizuje prevažne od pondelka do piatku 13.30 h a je charakterizovaná priamym osobným kontaktom študenta a učiteľa, aj študentov navzájom, dennou účasťou študenta na prednáškach a cvičeniach. Štúdium je bezplatné a určené pre tých uchádzačov, ktorí sa zatiaľ neplánujú zamestnať,
• denná forma kombinovanou metódou, kde sa výučba realizuje prevažne v piatok od 13.30 h a v sobotu, prípadne týždňovým blokom na konci každého semestra (január, máj) s menším podielom prezenčnej metódy výučby, zostatková časť výučby je zabezpečená dištančnou metódou. Študenti majú k dispozícií doplnkové študijné materiály v elektronickej podobe. Štúdium je bezplatné a je určené pre uchádzačov, ktorí majú záujem študovať popri zamestnaní. Štandardná dĺžka štúdia je rovnaká ako u študentov dennej formy prezenčnou metódou (2 roky). Študenti dennej formy kombinovanou metódou štúdia majú status denného študenta so všetkými výhodami študentov denného štúdia (ISIC preukaz, motivačné štipendium, študentské zľavy, a pod.), podobne ako študenti dennej formy prezenčnou metódou štúdia.

Podmienky prijatia
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.


Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa:

  • na jednu prihlášku si uchádzač uvedie jeden študijný program z ponuky študijných programov ponúkaných pre akademický rok 2023/2024,
  • u uchádzačov o denné štúdium v kombinovanej metóde môžu byť zohľadnené okrem výsledkov prijímacieho konania ďalšie okolnosti (napr. zamestnanie).

Spôsob overovania ďalších podmienok prijatia na inžinierske štúdium
Pre hodnotenie sa použije v UIS nasledovný algoritmus:

  • bodové hodnotenie aritmetického priemeru výsledkov štátnej bakalárskej skúšky, lineárne body
  • maximum (40 bodov) bude za priemer 1,00 a ďalej sa budú body so zväčšujúcim priemerom lineárne znižovať k 0 bodom, ktoré odpovedajú maximálnemu priemeru (3,00).

Do prvého ročníka inžinierskeho  štúdia plánuje fakulta zapísať približne 220 uchádzačov o dennú formu štúdia (prezenčnou a kombinovanou metódou). Fakulta neotvorí výučbu v študijných programoch, v ktorých nebude dostatočný počet záujemcov.

Prihláška

Termín podania prihlášky

do 30. 6. 2023 (1. kolo)

do 31. 7. 2023 (2. kolo).


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Prijímacie konanie

Termín zasadnutia prijímacej komisie

28. 6. 2023 (1. kolo)

1. 8. 2023 (2. kolo)


.

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 35 € (e-prihláška).
Ako najvhodnejší spôsob úhrady poplatku odporúčame internetbanking, príp. bankový prevod.

UPOZORNENIE: Úhrada nie je možná poštovou poukážkou (ani typu U).


Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, potrebujete nasledovné údaje:

Názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

IBAN: SK4081800000007000066247

konštantný symbol (KS): 0558

variabilný symbol (VS): 103900

špecifický symbol (ŠS): 103900721

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)


Na zrealizovanie platby za poplatok pre uchádzačov z iných krajín sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT: SPSRSKBA


UPOZORNENIE: Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby.
Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Zahraniční uchádzači o štúdium

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku bakalárskeho stupňa štúdia.

Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupnavzdelania/


Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium v slovenskom jazyku na základe medzinárodných zmlúv po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.