• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Technická fakulta

Ponúka štúdium zamerané na poľnohospodársku techniku, výrobnú a riadiacu techniku, dopravné stroje a zariadenia, predaj a servis techniky, rozvoj strojárskej výroby a automobilového priemyslu.

Jej absolventi sa výrazne podieľajú na technickom rozvoji strojárskej výroby, tvorbe novej techniky, ako aj na skvalitnení prevádzky podnikov v širokej oblasti strojárskej a elektrotechnickej výroby, predajných a servisných spoločností, resp. podnikov automobilového priemyslu. Rozvoj potenciálu študentov TF je skutočnou výhodou, ktorá vedie k úspechu vo vysoko konkurenčnom prostredí pracovného trhu a v živote. To dokazuje i množstvo úspešných absolventov Technickej fakulty.

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 641 55 87, +421 37 641 54 88

sodtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2024 - 2025

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.


Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium určí fakulta s cieľom, aby sa na štúdium dostali
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
U uchádzačov o denné štúdium v kombinovanej metóde môžu byť zohľadnené okrem výsledkov
prijímacieho konania ďalšie okolnosti (napr. zamestnanie).

Prihláška

Termín podania prihlášky

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Kópie vysvedčení z jednotlivých ročníkov a overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašlú na Študijné oddelenie TF (Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra)


Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie priložia uchádzači o štúdium k elektronickej prihláške.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Prijímacia komisia zoberie do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika (ak záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v príslušných rokoch zoberie do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický predmet alebo informatika).

Za každý z uvedených predmetov môžu uchádzači získať maximálne 80 bodov. Pri bodovom hodnotení sa započítavajú i výsledky maturitnej skúšky.


Poradie prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy bude zostavené na základe súčtu bodových hodnôt z uvedených predmetov a z maturitnej skúšky. O otvorení štúdia v jednotlivých študijných programoch a o počte študijných skupín rozhodne dekan fakulty v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.

Ak sa štúdium v niektorom študijnom programe neotvorí, bude uchádzačom ponúknuté štúdium v inom študijnom programe na TF, ktorý budú mať uvedený v prihláške na štúdium.

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/


V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.


Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určia fakulty v podmienkach prijatia na štúdium.


Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28. 5. 2024 a 23. 7. 2024.


Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26. 8. 2024 – 6. 9. 2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 35 € (e-prihláška).
Ako najvhodnejší spôsob úhrady poplatku odporúčame internetbanking, príp. bankový prevod.

UPOZORNENIE: Úhrada nie je možná poštovou poukážkou (ani typu U).


Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, potrebujete nasledovné údaje:

Názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

IBAN: SK4081800000007000066247

konštantný symbol (KS): 0558

variabilný symbol (VS): 103900

špecifický symbol (ŠS): 103900721

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)


Na zrealizovanie platby za poplatok pre uchádzačov z iných krajín sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT: SPSRSKBA


UPOZORNENIE: Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby.
Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Inžinierske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.


ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
− na jednu prihlášku si uchádzač uvedie jeden študijný program z ponuky študijných programov ponúkaných pre akademický rok 2024/2025.

Prihláška

Termín podania prihlášky

do 30. 6. 2024 (1. kolo)

do 31. 7. 2024 (2. kolo)


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Prijímacie konanie

Uchádzači, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na prvom stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške.


Budú zaradení do poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania, pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude získanie minimálne 5 bodov z kritérií hodnotenia uchádzačov o štúdium na II. stupni štúdia.

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/


V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.


Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určia fakulty v podmienkach prijatia na štúdium.


Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28. 5. 2024 a 23. 7. 2024.


Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26. 8. 2024 – 6. 9. 2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 35 € (e-prihláška).

UPOZORNENIE: Úhrada nie je možná poštovou poukážkou (ani typu U).


Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, potrebujete nasledovné údaje:

Názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

IBAN: SK4081800000007000066247

konštantný symbol (KS): 0558

variabilný symbol (VS): 103900

špecifický symbol (ŠS): 103900721

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)


Na zrealizovanie platby za poplatok pre uchádzačov z iných krajín sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT: SPSRSKBA


UPOZORNENIE: Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou vašej platby.
Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!