• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu manažment rastlinnej výroby má schopnosti analyzovať a navrhovať biologické, technologické a ekonomické riešenia problémov v produkčnom procese rastlín/plodín v agroekologických podmienkach pestovania. Je schopný riadiť produkčný proces plodín a technológie v ňom používané, ovláda teoretické aspekty jeho regulácie a optimalizácie a vie ich efektívne aplikovať do výroby. Vie navrhovať, analyzovať a riadiť technologické procesy v rastlinnej výrobe, hodnotiť rôzne poľnohospodárske systémy podľa zavedených kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 2 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

agrochémia a výživa rastlín

dendrológia

ekológia agroekosystémov

integrovaná ochrana poľných plodín I.

integrovaná ochrana poľných plodín II.

manažment rastlinnej výroby, tvorba a kvalita produkcie

produkčná ekológia a klimatická zmena

systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín

systémy pestovania alternatívnych plodín

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Ako manažér poľnohospodárskych podnikov družstevného i súkromného (farmového) typu, v agrochemických podnikoch a službách, v šľachtiteľských a semenárskych podnikoch, výskumných inštitúciách, podnikoch projektovania podhorských a horských poľnohospodárskych systémov, v kontrolných a skúšobných ústavoch, v štátnej administratíve, v agroturizme a v školstve.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk