• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu výživa zvierat a krmivárstvo ovláda postavenie výživy v integrovanom biologickom systéme, má hlboké poznatky z látkovej a energetickej premeny, fyziológie výživy, nutričného zloženia krmív ako zdrojov výživy, ovláda princípy fyzikálnych, chemických a biologických metód úpravy a konzervácie krmív pre zvýšenie stráviteľnosti a výživnej hodnoty, ovláda problematiku hodnotenia kvality krmív. Je schopný tvorivo aplikovať optimalizované systémy výživy v praxi, analyzovať nutričnú úroveň, príčiny disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov, dokáže riadiť krmivárske výrobné procesy, modelovať diéty a výživové programy.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 2 roky

Jazyk

  • slovenský
PROFILOVÉ PREDMETY

kŕmenie neprežúvavcov

kŕmenie prežúvavcov

kŕmne zmesi

lúkarstvo a pasienkárstvo

manažment a technológia chovu HZ

náuka o krmivách

posudzovanie a hodnotenie krmív

šľachtenie hospodárskych zvierat

výživa a metabolické poruchy zvierat

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako výživár krmivárskych firiem zabezpečujúcich výrobu kŕmnych zmesí a koncentrátov, pri optimalizácii receptúr, ako hlavný inžinier technológie výroby, vo výživárskom poradenstve a marketingu, ako podnikateľ v oblasti výživy, ako zootechnik-výživár fariem živočíšnej výroby, v laboratórnej praxi, v oblasti výskumu a vývoja, v riadiacej sfére agrokomplexu a v oblasti vzdelávania.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk