• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program manažment rastlinnej výroby vychováva odborníkov schopných riadiť rastlinnú výrobu v prevádzkových podmienkach v rôznych typoch poľnohospodárskych subjektov. Absolventi dokážu riešiť problémy súvisiace s produkčným procesom plodín, tvorbou úrody a jej realizáciou na trhu, ochranou prírody a prírodných zdrojov v širšom európskom kontexte.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

botanika

fyziológia rastlín

manažment živín v agroekosystéme

ochrana a tvorba životného prostredia

pedológia a základy geológie

poľnohospodárska entomológia

poľnohospodárska fytopatológia

rastlinná výroba I.

rastlinná výroba II.

technika v biosystémoch

všeobecná genetika

všeobecná rastlinná výroba

základy agrochémie

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V riadiacich a odborných pozíciách v poľnohospodárskych podnikoch družstevného a súkromného charakteru, v biologických a chemických službách, v šľachtiteľských a semenárskych službách, v komerčných službách a pod.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk