• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program hipológia ponúka poznatky o biologických vlastnostiach koní, genetických a fyziologických aspektoch chovu, o hygiene, výcviku a využití koní, o ich výžive a kŕmení. Absolvent dokáže v praxi uplatňovať nové programy rozvoja chovu koní, rôzne spôsoby testovania ich výkonnosti a využitia vo vzťahu k moderným liečebným metódam prostredníctvom hiporehabilitácie. Je schopný vytvárať potrebné podmienky pre aplikáciu biotechnologických postupov, realizovať šľachtiteľské postupy, zabezpečovať optimalizáciu welfare, výživu, hygienu a prevenciu chorôb zvierat.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

etológia

fyziológia živočíchov

genetika

hiporehabilitácia

história a šľachtenie koní na Slovensku

jazdectvo I.

jazdectvo II.

manažment chovu koní

medicínske aspekty v hipoterapii

morfológia stavovcov

testovanie výkonnosti koní

všeobecná reprodukcia zvierat

základy výživy koní

zoológia

živočíšna výroba I.

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V oblasti chovu koní a vidieckej agroturistiky. V spolupráci s manažérmi iných profesií živočíšnej produkcie, poradenstva a servisných služieb dokáže absolvent riadiť chov zvierat v smere progresívnej a efektívnej výroby.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk