• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program manažment živočíšnej výroby ponúka teoretický základ v biologických vedách a odbornú nadstavbu v oblasti manažmentu riadenia chovu hospodárskych zvierat, prevencie chorôb, reprodukcie zvierat, mechanizácie technologických procesov, integrovanej rastlinnej výroby a výroby krmovín, ako aj manažmentu a základov ekonomiky.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

etológia

fyziológia živočíchov

genetika

hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu

manažment chovu HD

manažment chovu hydiny

manažment chovu ošípaných

manažment chovu oviec

morfológia stavovcov

všeobecná reprodukcia zvierat

všeobecná zoohygiena

všeobecná zootechnika

výživa zvierat

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako stredný riadiaci a výkonný pracovník vo všetkých typoch podnikateľských subjektov v oblasti živočíšnej výroby, resp. v chove zvierat na rodinných farmách.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk