• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Pripravuje odborníkov v oblasti krajinárstva a záhradníctva, so zameraním na krajinné inžinierstvo, krajinnú architektúru a záhradnícku výrobu a technológie.

Reaguje na súčasné globálne výzvy, vzdelávacie trendy a požiadavky praxe. Sústreďuje sa na vzdelávanie odborníkov v oblasti krajinárstva a záhradníctva, a to s ťažiskovým zameraním na krajinné inžinierstvo, krajinnú architektúru a záhradníctvo. Kompetencie absolventov zahŕňajú projektovanie diel krajinnej architektúry, projektovanie pozemkových úprav s uplatnením geografických informačných systémov, environmentálne opatrenia v krajine, integrované hospodárenie s vodou v krajine, manažovanie odpadového hospodárstva, biotechniku krajinno-architektonických úprav, tvorbu a manažment krajinnej a sídelnej zelene, záhradnícku výrobu a technológie v ovocinárstve, vinohradníctve, zeleninárstve a kvetinárstve.

* študijný program vyučovaný v slovenskom
alebo anglickom jazyku (resp. v kombinácii oboch)
** študijný program vyučovaný výlučne
v anglickom jazyku

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2023 - 2024

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Stredné školy s najväčším predpokladom príbuznosti štúdia na FZKI SPU v Nitre sú: napr. gymnázia všetkých typov, stredné odborné školy záhradného, agrotechnického, poľnohospodárskeho, lesníckeho, drevárskeho, umeleckého, stavebného a technického zamerania, ďalej stredné školy zamerané na geodéziu, životné prostredie, cestovný ruch a rozvoj vidieka.

Prihláška

Termín podania prihlášky na študijné programy krajinné inžinierstvo a záhradníctvo:

okrem ŠP krajinná a záhradná architektúra)

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)

Termín podania prihlášky na študijný program krajinná a záhradná architektúra:

do 31. 3. 2024


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Na jednej prihláške sa môžu prihlásiť na viac študijných programov realizovaných na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie).


Súčasťou prihlášky je:

– overená kópia maturitného vysvedčenia v prípade uchádzačov, ktorí maturovali skôr ako v roku 2023, prípadne skôr ako je termín podania prihlášky,

vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení troch posledných ročníkov overená strednou školou (overenú tabuľku prospechu, môžete poslať poštou spolu po maturite s overeným maturitným vysvedčením),

– doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.


Neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) nebudú akceptované.

Uchádzači o štúdium musia poslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) v čo najkratšom čase na Študijné oddelenie FZKI na adresu: Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Ing. Ivana Mesjarová, Tulipánova 7, 949 01 Nitra.


Fakulta uchádzačom o štúdium zašle informácie o spôsobe realizácie talentovej prijímacej skúšky a realizácii pohovoru, v prípade potreby aj ďalšie informácie o prijímacom konaní.

Pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku a prijímací pohovor, alebo rozhodnutie o prijatí bude zaslané iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) nebudú akceptované.

Prijímacie konanie

Termín konania prijímacej talentovej skúšky (študijný program krajinná a záhradná architektúra):

24. 4. resp. 25. 4. 2024


Výber uchádzačov na študijné programy krajinné inžinierstvo a záhradníctvo sa bude realizovať prijímacím pohovorom (uchádzač sa osobne dostaví na pohovor v určenom termíne) a zostavením poradia podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch a výsledkov prijímacieho pohovoru. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz.


Prijímacia talentová skúška je povinná pre uchádzačov o štúdium študijného programu krajinná a záhradná architektúra. Pri tomto študijnom programe sa poradovník zostaví na základe výsledkov prijímacej talentovej skúšky. V prípade rovnosti bodov dvoch uchádzačov sa prihliada na študijné výsledky zo strednej školy.


Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.


Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program (v prípade prekročenia plánovaného počtu prijatých, alebo pri nesplnení podmienok prijatia), si vyhradzuje dekan fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný študijný program.


Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť;

Dekanát FZKI SPU v Nitre

tel.: 037/ 641 5429

e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk


Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

45,- € (študijný program krajinná a záhradná architektúra)

35,- € (študijné programy krajinné inžinierstvo a záhradníctvo)


Úhrada poplatku za prijímacie konanie: bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

Fakturačné údaje sú uvedené na poslednej strane e-prihlášky.

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači o štúdium sú povinní predložiť:

– potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní – predkladá uchádzač, ak doklad o vzdelaní bol vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika a Rumunsko),

– rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia dokladu) predkladá uchádzač z ostatných štátov,

– po absolvovaní štúdia slovenského jazyka certifikát o jeho úspešnom ukončení.


Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/. V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.


Koordinátorka pre prácu so zahraničnými študentmi

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. – prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

Dekanát FZKI SPU v Nitre

tel.: 037/ 641 5425

e-mail: miroslava.kacaniova@uniag.sk

Poplatky za externé štúdium

Školné za štúdium v externej forme je 500 € na akademický rok (študijné programy záhradníctvo a krajinné inžinierstvo)

Inžinierske štúdium

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania plnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať plnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia na I. stupni vrátane štátnej skúšky, pričom hodnotiacim kritériom bude vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium a podľa ďalších podmienok konkrétneho študijného programu.

V prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore, na inej fakulte (resp. vysokej škole), rovnako sa zohľadňuje pri prijímaní poradie uchádzačov podľa ods. 1 a po prijatí na inžiniersky študijný program mu bude upresnený študijný plán s cieľom absolvovať predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom.

Uchádzači o študijný program v dennej forme, realizovaný kombinovanou metódou, predložia v rámci prihlášky na štúdium ich súčasné profesijné pôsobenie v danom alebo podobnom odbore, o ktorý prejavili záujem.


Ďalšie podmienky prijatia pre študijný program krajinná a záhradná architektúra

V prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nadväzujúci študijný program, platí bod 1, pričom ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je hodnotenie predloženého portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia, portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium. Portfólio prác doručí uchádzač na Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7, 949 76 Nitra.

V prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nenadväzujúci študijný program, platí bod 1 a po prijatí na inžiniersky študijný program vznikne študentovi povinnosť absolvovať profilujúce predmety I. stupňa štúdia (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom.

V prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom programe k programu krajinná a záhradná architektúra a má záujem o inžiniersky študijný program v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra musí absolvovať prijímaciu talentovú skúšku, okrem prípadu, že bola súčasťou prijímacieho konania na jeho bakalársky študijný program. V tom prípade predloží uchádzač portfólio prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia a po prijatí na inžiniersky študijný program mu vznikne povinnosť absolvovať profilujúce predmety I. stupňa štúdia (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom.

Obsahová skladba prijímacej talentovej skúšky bude vychádzať z odborného profilu absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu krajinná a záhradná architektúra, ktorý tvorí základ pre inžinierske štúdium študijného programu krajinná a záhradná architektúra.


Ďalšie podmienky prijatia pre študijný program záhradníctvo

Výber uchádzačov na študijný program záhradníctvo sa bude realizovať prijímacím pohovorom


Ďalšie podmienky prijatia pre študijný program International Master of Horticulture Science

Uchádzači vykonajú prijímací pohovor v anglickom jazyku, ktorý sa uskutoční vo vopred oznámenom termíne. Informáciu im zašle fakulta po zaregistrovaní prihlášky po 15. 7. 2023

Prihláška

Termín podania prihlášky:

do 15. 7. 2024


Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU.

Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov realizovaných na FZKI (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie).

Súčasťou prihlášky uchádzača, ktorý ukončil bakalárske štúdium mimo SPU v Nitre, je overená kópia dokladu o ukončení štúdia s dodatkom k diplomu, ktorý musí poslať(pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) v čo najkratšom čase na adresu: Študijné oddelenie FZKI, Ing. Ivana Mesjarová, Tulipánová 7, 949 01 Nitra.


Poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia na I. stupni vrátane štátnej skúšky, pričom hodnotiacim kritériom bude vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium.


V prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore, na inej fakulte (resp. vysokej škole), rovnako sa zohľadňuje pri prijímaní poradie uchádzačov podľa ods. 1 a po prijatí na inžiniersky študijný program mu bude upresnený študijný plán s cieľom absolvovať predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom.


Uchádzači o študijný program v dennej forme realizovaný kombinovanou metódou predložia v rámci prihlášky na štúdium ich súčasné profesijné pôsobenie v danom alebo podobnom odbore, o ktorý prejavili záujem.

Prijímacie konanie

Práca so študentmi so špecifickými potrebami

Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami. Informácie https://www.uniag.sk/sk/informacie-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/

Univerzitná koordinátorka pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.

Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre

tel.: 037/641 4754

e-mail: jana.rybanska@uniag.sk


Koordinátorka pre prácu so študentami so špecifickými potrebami na FZKI SPU v Nitre

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – prodekanka pre štúdium

Dekanát FZKI SPU v Nitre

e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk

tel.: 037 641 5412


Viac informácií: http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

Poplatky a fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

35 € – študijné programy: záhradníctvo (denná a externá forma, krajinné inžinierstvo (denná a externá forma) a International Master of Horticulture Science (denná forma)

45 € – študijný program krajinná a záhradná architektúra (denná forma)

Prijímacie konanie bude realizované iba pri uchádzačoch, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.


Úhrada poplatku za prijímacie konanie: bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške
Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sledujte pokyny v elektronickej prihláške.

 

Zahraniční uchádzači o štúdium

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.


Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

Koordinátorka pre prácu so zahraničnými študentmi

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. – prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

Dekanát FZKI SPU v Nitre

tel.: 037/ 641 5425

e-mail: miroslava.kacaniova@uniag.sk

Poplatky za externé štúdium

Školné za štúdium v externej forme je 650 € na akademický rok (študijné programy záhradníctvo a krajinné inžinierstvo) a 2200 € (študijný program International Master of Horticulture Science).