• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu ekonomika a manažment podniku ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe. Získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu, s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY
manažment III.
mikroekonómia III.
podnikovo-hospodárska náuka
data mining II
strategický manažment II.
inovácie a inovatívna ekonomika

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk