• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu agrárny obchod a marketing nadobudne profesionálnu orientáciu a spôsobilosť vykonávať povolania vyžadujúce aplikácie vedeckých metód výskumu a predikcie ekonomiky a marketingu podnikov.  Ovláda vedecké metódy výskumu marketingového prostredia a trhových dát, metódy stimulácie a verifikácie marketingových riešení, analýzy, interpretácie a aplikovania výsledkov výskumu spotrebiteľských a obchodných subjektov, kritického posúdenia a tvorivého riešenia zložitých problémov marketingových a obchodných systémov. Ďalej ovláda metodiku a metodológiu vedeckej práce, formulovania a testovania vedeckých hypotéz s trhovými a spotrebiteľskými experimentmi s cieľom rozvíjať a posúvať dopredu vedecké poznanie v danej oblasti.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY
Marketingová komunikácia II
Marketingový manažment II
Agrárny marketing II
Globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy II
Psychológia spotrebiteľského správania a nákupné rozhodnutia

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk