• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu manažment podniku získava teoretické základy pre pozície manažéra v manažérskych funkciách rôznych úrovní na 1.stupni riadenia v malých a stredných podnikoch. Získava odborné predpoklady pre uplatnenie v oblasti riešenia manažérskych rozhodovacích problémov a pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku. Dokáže tvorivo aplikovať znalosti získané zo sledovania fungovania základných ekonomických, manažérskych a podnikateľských väzieb, dokáže analyzovať, riadiť a regulovať informácie o aktivitách podniku, ktoré spadajú do oblasti definovanej študijným programom. Má dostatočné vedomosti z vykonávania stredných ekonomicko-manažérskych funkcií na nižšom a strednom stupni riadenia podniku a disponuje vedomosťami z oblasti podnikania malých a stredných podnikov, plánovania a organizovania podnikového procesu, manažmentu výroby a podnikového manažmentu.

The graduate acquires the theoretical foundations for manager positions in managerial functions of various levels in the 1st degree of management in small and medium-sized enterprises. He acquires professional prerequisites for application in the area of solving managerial decision-making problems and knows the basic economic and managerial ties of the functioning of the company. He can creatively apply the knowledge gained from monitoring the functioning of basic economic, managerial and entrepreneurship ties, he can analyze, manage and regulate information about the company's activities that fall into the area defined by the study program. He has sufficient knowledge of the use of middle economic-managerial functions at the lower and middle levels of company management and possesses knowledge in the field of business of small and medium enterprises, planning and organization of the business process, production management and business management.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský

slovenský + anglický

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v slovenskom jazyku

základy manažmentu

manažment výroby

manažérska komunikácia

podnikové hospodárstvo

marketing

podnikové financie

podnikanie malých a stredných podnikov

podnikový manažment

environmentálny manažment

firemné plánovanie

manažment ľudských zdrojov

kalkulácie a rozpočty

finančno-ekonomická analýza

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v anglickom jazyku:

Basics of Management

Production Management

Business Economy

Marketing

Managerial Communication

Corporate Finance

Small and Medium Enterprise

Business Management

Environmental Management

Firm Planning

Human Resources Management

Costing and Budgeting

Financial and Economic Analysis

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Ako manažér na strednom a prvom stupni riadenia v podnikateľských subjektoch, v odborných orgánoch, resp. vo verejnej správe ako manažér na strednom a prvom stupni riadenia v podniku poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskeho priemyslu, podniku poskytujúceho služby pre poľnohospodárstvo, ako manažér marketingových a odbytových oddelení, oddelení zahraničného obchodu.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk