• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu ekonomika podniku dokáže analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Je spôsobilý riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

základy manažmentu

základy účtovníctva

mikroekonómia I

makroekonómia I

manažérska informatika

podnikové hospodárstvo

ekonomika poľnohospodárstva

základy marketingu

podnikové financie

inovatívna ekonomika

finančno-ekonomická analýza

firemné plánovanie

podnikové informačné systémy

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako hospodársko-ekonomický riadiaci pracovník, pôsobiaci na nižšej až strednej úrovni podniku pôsobiaceho predovšetkým v agropotravinárskom rezorte. Komunikačné zručnosti z cudzieho jazyka mu pomôžu uplatniť sa aj v internacionálnom trhovom prostredí.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk