• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu manažment podniku je schopný analyzovať zložité manažérske a ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia. Má znalosti z riadenia ľudských zdrojov, strategického a finančného manažmentu, agrárneho marketingu podniku. Je zdatný v ekonomických a finančných analýzach podniku, riešení podnikateľských rizík, daňových systémov a medzinárodného manažmentu.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

strategický manažment

manažment kvality

medzinárodný manažment a podnikanie

logistika

globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy

organizácia manažérskej práce

projektový manažment

manažérske poradenstvo

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Všeobecné a odborné znalosti z oblasti manažmentu podporené jazykovými zručnosťami ho predurčujú uplatniť sa v manažérskych funkciách na vrcholovom stupni riadenia podniku poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskeho priemyslu ako manažér univerzalista i špecialista.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk