• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva ovláda vedecké metódy výskumu, interpretácie a tvorivého riešenia ekonomických problémov odvetvia obchodu a priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, cestovného ruchu a služieb. Prináša vlastné riešenia problémov v oblasti:

– ekonomických koncepcií, procesov riadenia a organizačných foriem fungovania subjektov v rámci konkrétnych odvetvových a prierezových ekonomík, ekonomickej a manažérskej funkcie podnikateľských subjektov v odvetviach,

– vplyvu makroenvironmentálnych síl na organizácie v odvetví (vrátane etických, spoločenských, ekonomických, právnych a technologických faktorov),

– efektov zapojenia podnikateľských subjektov do medzinárodnej deľby práce,

– aplikácií manažérskych informácií a kvantitatívnych metód v odvetvových a prierezových ekonomikách,

– výskumu odvetvových špecifík ekonomiky produktu v prierezových väzbách odvetví,

– koncepcií a problémov podnikateľskej politiky v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

makroekonómia III
poľnohospodárska ekonómia
finančný manažment v poľnohospodárstve
ekonomika rozvoja III
ekonomika a manažment práce