• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať problémy v podnikateľských aktivitách subjektov obchodných podnikov,  podnikov cestovného ruchu, služieb. Má znalosti o spôsoboch kooperácie, koordinácie s manažérmi a špecialistami nadväzných profesijných orientácií v podniku, znalosti informačných systémov, komunikácie, znalosti o podnikovej ekonomike, financiách, podnikovom manažmente.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

základy manažmentu

informatika

marketing

mikroekonómia I

makroekonómia I

podnikové hospodárstvo

výskum trhu

základy účtovníctva

marketing služieb

obchodné podnikanie

medzinárodný marketing

obchodná prevádzka a merchandising

technika zahraničného obchodu

Retail Akadémia I

Retail Akadémia II

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V podnikateľskej sfére orientovanej na obchodné a podnikateľské služby ako vedúci prevádzky či obchodný zástupca. Predmetom podnikania môžu byť aktivity spojené s odbytom agropotravinárskych komodít na domácom a zahraničnom trhu, v agroturistických službách, v štruktúrach odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy, ale aj vo vzdelávacích či poradenských inštitúciách, zaoberajúcich sa agropodnikaním a službami.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk