• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Inžiniersky študijný program medzinárodná ekonomika a rozvoj poskytuje vzdelávanie v ekonómii a manažmente s dôrazom na medzinárodnú ekonomiku a financie, kvantitatívne metódy, ekonomický rozvoj a medzinárodný marketing. Jeho absolventi sú schopní aplikovať najmodernejšie teórie a empirické metódy na riešenie komplexných problémov v ekonómii a podnikaní.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

  1. slovenský + anglický
  2. anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v slovenskom jazyku

makroekonómia pre pokročilých

medzinárodné financie

behaviorálna ekonómia

globálne obchodné stratégie

medzinárodná ekonómia pre pokročilých

finančný manažment multinacionálnych spoločností

strategický manažment

ekonomika rozvoja

komparatívna ekonómia

nadnárodné spoločnosti a globalizácia

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v anglickom jazyku

Advanced Macroeconomics

International Finance

Behavioral Economics

Global Business Strategies

Advanced International Economics

Multinational Financial Management

Strategic Management

Development Economics

Comparative Economics

Multinational Corporations and Globalisation

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent má vedomosti a schopnosti potrebné pre úspešné uplatnenie sa v podnikoch a obchodných spoločnostiach, vo vládnom sektore a medzinárodných organizáciách.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk