• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolventi bakalárskeho študijného programu medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami získajú poznatky zo všeobecných ekonomických teórií, hospodárskej politiky, práva, informatiky, financií, účtovníctva, medzinárodného obchodu, svetovej ekonomiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, marketingu a základov manažmentu. Sú spôsobilí efektívne komunikovať so svetovými ekonomickými organizáciami a inštitúciami, aktívne sa zapájať do medzinárodných ekonomických vzťahov agrorezortu v oblasti spolupráce s WTO, FAO a pod., pripravovať podklady pre rozhodovanie, rozširovať svoje vedomosti a zručnosti o najnovšie poznatky v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský + anglický

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v slovenskom jazyku

financie a mena

úvod do ekonómie

makroekonómia I

mikroekonómia I

základy účtovníctva

štatistika I A

základy manažmentu

podnikové financie

hospodárska politika

medzinárodný marketing

firemné plánovanie

medzinárodná ekonomika I

zahraničný agrárny obchod

verejná voľba

PROFILOVÉ PREDMETY 

študijného programu vyučovaného v anglickom jazyku

Finance and Currency

Introduction to economics

Macroeconomics I

Microeconomics I

Basics of Accounting

Business Economy

Statistics I A

Basics of Management

Marketing

Economic Policy

International marketing

Firm Planning

International Economics I

International Agrarian Trade

Public Choice

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Ako odborný pracovník v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich v oblasti agropotravinárstva, vo svetových organizáciách, ako aj vo vládnych, mimovládnych, vedeckých a iných organizáciách s medzinárodnou pôsobnosťou. Môže byť potencionálnym manažérom týchto spoločností a organizácií.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk