• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu ekonomika podniku je schopný analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia. Má hlboké znalosti z operatívneho riadenia podnikov a strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokáže pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, zvládne organizáciu manažérskej práce a manažérskej komunikácie.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský (denná / externá forma)

slovenský + anglický (denná forma)

anglický (denná forma)

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v slovenskom jazyku

nákup a predaj

Excel pre ekonómov

ekonomika podnikov

znalostná ekonomika

bioekonomika

podnikateľská analýza a kontroling

finančný manažment a podnikateľské riziko

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v anglickom jazyku

Purchase and Sale

Excel for Economists

Economics of Enterprises

Knowledge Economy

Bioeconomy

Business Analysis and Controlling

Financial Management and Business Risk

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti ekonomiky, podporené jazykovými zručnosťami, predurčujú absolventa uplatniť sa v manažérskych funkciách na vrcholovom stupni riadenia podniku poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskeho priemyslu ako manažér univerzalista i špecialista. Vzhľadom na komunikačné zručnosti sa bude môcť uplatniť aj v podnikoch so zahraničnou účasťou či v podnikaní v medzinárodnom obchode.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk