• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu aplikovaná ekonómia a analýza dát má praktické a metodologické vedomosti riešenia problémov ekonomického rozhodovania na podnikovej ako aj národohospodárskej úrovni. Je schopný aplikovať štatistické, ekonometrické metódy, metódy operačného výskumu a ďalšie analytické nástroje pre spracovanie informácií a ekonomických údajov s použitím štatistického a ekonometrického softvéru, informačných technológií v odpovedajúcom kontexte problémov. Je schopný kvalifikovane spracovať podklady na štatistické zisťovania, vypracovať odborné posudky, analýzy a stanoviská k štatistickým výsledkom a sledovať vývojové trendy.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

financie a mena

informatika

matematika I A

základy manažmentu

kvantitatívna makroekonómia

teória pravdepodobnosti

základy účtovníctva

kvantitatívna mikroekonómia

matematická štatistika

operačný výskum – optimálne programovanie

štatistická analýza

ekonometria

operačný výskum – teória rozhodovania

podnikové financie

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent sa uplatní ako odborný pracovník v oblastiach: manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola; bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality; obchod, marketing a reklama; hospodárska správa, prevádzka. Nájde uplatnenie v zamestnaniach: odborný pracovník v oblasti štatistiky; špecialista pre predaj poistných produktov a služieb; odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve; riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku. Môže tiež pokračovať v štúdiu na 2. stupni v ŠP kvantitatívne metódy v ekonómii.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk