• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu kvantitatívne metódy v ekonómii ovláda modelové prístupy, vie tvorivo aplikovať kvantitatívne metódy s využitím špecializovaného softvéru a informačných technológií pri analýze ekonomických problémov na mikro aj na makroúrovni. Je schopný identifikovať, zhodnotiť problémy ekonomického rozhodovania, stanovovať predpoklady ich riešenia a predikovať dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Vie tvorivo aplikovať metódy ekonometrie, aplikovanej štatistiky a operačného výskumu, vyvodzovať závery, navrhovať riešenia, sformulovať odporúčania pre prax.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

databázové  systémy

mikroekonomická  analýza

ekonometrické modelovanie

viacrozmerná štatistická analýza

makroekonomická  analýza

metódy  prognózovania

Data Mining

finančné a poistné modelovanie

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent nachádza uplatnenie v obchodných a výrobných firmách, vo finančnom sektore, v bankách, v poisťovniach, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a v manažmente inštitúcií nevýrobnej sféry. Uplatnenie nachádza v odvetviach: odborné, vedecké a technické činnosti; finančné a poisťovacie činnosti; priemyselná výroba; veľkoobchod a maloobchod; informácie a komunikácia. Uplatní sa v povolaniach: ekonomický analytik, prognostik; špecialista štatistik; riadiaci pracovník pre stratégiu; špecialista podnikový ekonóm; strategický nákupca; výskumný pracovník v oblasti bankovníctva.

.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk