• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu kvantitatívne metódy v ekonómii ovláda riešenie ekonomických problémov vznikajúcich v oblasti malého a stredného podnikania a v rámci orgánov miestnej správy a samosprávy. Je schopný prakticky uplatňovať metódy operačného výskumu, ekonometrie a aplikovanej štatistiky pri kvalifikovanom modelovaní a riešení úloh ekonomického rozhodovania. Ovláda široké spektrum kvantitatívnych prístupov založených na informačnej a vedeckej analýze pre riešenie zložitých rozhodovacích problémov v aktuálnom ekonomickom a sociálnom prostredí. Je schopný predvídať a simulovať vývoj ekonomických a sociálnych javov a na základe získaných vedomostí riadiť ekonomicko-sociálny objekt.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

databázové  systémy

mikroekonomická  analýza

ekonometrické modelovanie

viacrozmerná štatistická analýza

makroekonomická  analýza

metódy  prognózovania

Data Mining

finančné a poistné modelovanie

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V centrálnych inštitúciách, konzultačných firmách, analytických oddeleniach bank a firiem a vo výskumných organizáciách. Taktiež sa môže uplatniť ako hospodársko-ekonomický riadiaci pracovník, pôsobiaci na strednej a vyššej úrovni podniku agropotravinárskeho rezortu. Vzhľadom na komunikačné zručnosti sa bude môcť uplatniť aj v podnikoch so zahraničnou účasťou či v podnikaní v medzinárodnom obchode.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk