• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu účtovníctvo má poznatky z národohospodárskych náuk a podnikovo-hospodárskych náuk, ktoré tvoria základ teórie ekonomických disciplín, znalosti z práva, manažmentu, marketingu, daňovníctva, ovláda matematiku a štatistiku v rozsahu, ktorý využíva v práci samostatného účtovného pracovníka. Odborný profil absolventa formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

financie a mena

úvod do ekonómie

základy manažmentu

makroekonómia I

mikroekonómia I

základy účtovníctva

dane v účtovníctve podnikateľov

účtovníctvo podnikateľov

štatistika I A

nákladové účtovníctvo

podnikové financie

analýza účtovnej závierky

automatizácia účtovníctva

operačný výskum – teória rozhodovania

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Ako samostatný účtovný pracovník v podnikoch výrobnej a obchodnej sféry, výkonný pracovník v oblasti vnútroorganizačného účtovníctva, riadenia a kontroly nákladov, v hospodárskej praxi daňových úradov, organizáciách štátnej správy a neziskových organizácií, vo finančných úradoch, audítorských spoločnostiach. Môže pracovať aj ako podnikateľ – fyzická osoba v oblasti poskytovania účtovníckych služieb.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk