• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu agrárny obchod a marketing dokáže analyzovať a riadiť komplexné problémy v podnikateľských subjektoch orientovaných na agropotravinársku produkciu, s osobitným zreteľom na odbyt agropotravinárskych komodít podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, na podniky spracovateľského potravinárskeho priemyslu, podniky služieb, ako aj marketingové aktivity na podnikovej a nadpodnikovej úrovni. Vie navrhovať a implementovať nástroje marketingového mixu v súlade s novými poznatkami marketingovej teórie a praxe. Má významné poznatky z uplatnenia marketingových nástrojov, fungovania obchodných systémov na domácom a európskom agropotravinárskom trhu.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

nákup a predaj

manažment obchodnej firmy

obchodné operácie

európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie

e-obchodovanie

marketingová komunikácia

informačné systémy v marketingu

strategický marketing

UPLATNENIE ABSOLVENTA
V manažérskych podnikových funkciách zabezpečujúcich odbyt poľnohospodárskych výrobkov a potravín na domácom a zahraničnom trhu, ďalej v štruktúrach euroúradníkov, odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy, vo vedeckovýskumných, vzdelávacích či poradenských inštitúciách, zaoberajúcich sa agropotravinárskymi podnikateľskými aktivitami. Absolvent môže nájsť svoje uplatnenie aj v agentúrach, zaoberajúcich sa výskumom agrárneho trhu, medzinárodných odborných inštitúciách, orientovaných na marketing a odbyt agrokomodít, colnej správe, v inštitúciách, orientovaných na certifikáciu agrokomodít a pod.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk