• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja aplikovateľné v oblasti mechanizácie poľnohospodárskej a lesníckej výroby a v príbuzných technických odboroch. Je schopný vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti mechanizácie poľnohospodárskej a lesníckej výroby a v oblastiach ich prieniku s inými technickými odbormi. Vedecké poznanie absolventa predstavuje prienik technických, technologických, humanitárnych a organizačno-riadiacich aspektov. Osvojí si zásady vedeckej práce, spôsoby vedeckého formulovania problému, väzby v štádiách výskum – vývoj – výroba – použitie – likvidácia, právne a environmentálne prístupy k novo vyvíjaným produktom, spôsob prezentácie výsledkov, prenos výsledkov do praxe a do rozvoja študijného odboru. Je schopný vedeckými atribútmi interpretovať, využívať a rozvíjať synergické a multiplikačné efekty technického rozvoja v poľnohospodárstve a lesníctve. Svojim profilom syntetizuje vedecké poznanie v oblasti špecifík interakcie technických prostriedkov s biologickými materiálmi a celkovými environmentálnymi dopadmi využívania techniky.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

poľnohospodárske a lesnícke stavby

technický manažment závlahových systémov

technika a technológie v presnom poľnohospodárstve

technológia a technika rastlinnej výroby

technológia a technika v chove zvierat