• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike získa teoretické a praktické poznatky z oblasti informačných a riadiacich systémov s dôrazom na ich aplikáciu vo výrobných procesoch. Dokáže analyzovať a riešiť situácie, ktoré môžu nastať pri ich návrhu, tvorbe a aplikácii vo výrobnom procese. Disponuje poznatkami o možnostiach využitia riadiacich prvkov a systémov pre rôzne druhy výrobnej techniky. Integruje technické, informačné, komunikačné a ekonomické vedomosti potrebné pre zabezpečenie návrhu a prevádzky týchto systémov. Dokáže riešiť technické problémy spôsobené ich prevádzkou. Absolvent pozná, dokáže prevádzkovať, navrhovať a implementovať vhodné systémy pre konkrétne technické zariadenia a výrobné procesy. Pozná princípy a zásady konštrukcie a riadenia riadiacich elementov a je schopný vytvoriť vhodný aplikačný softvér na ich prevádzku a riadenie. Prostredníctvom vhodného informačného a/alebo riadiaceho systému dokáže zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú, ekonomickú a ekologickú prevádzku výrobného procesu.

Forma štúdia

denná prezenčná / denná kombinovaná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

časti strojov

informačné systémy

technická kybernetika

energetické systémy pre výrobnú techniku

automatizácia technologických procesov

objektové programovanie

mikrokontrolery v riadiacej technike