• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu  riadiace systémy vo výrobnej technike chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a súvislosti z teórie, stavby a riadenia informačných a riadiacich systémov vo výrobnej technike s aplikáciou na podmienky agrosektora. Tieto poznatky vie použiť pri návrhu, montáži, oživovaní, programovaní a riadení techniky, pri realizácii meraní, diagnostike a servise techniky vo výrobných systémoch a prevádzkach. Chápe súvislosti a dôsledky alternatív riešenia problémov. Dokáže definovať vhodné teórie a metódy, praktické postupy a nástroje na určenie problémov, navrhovanie a vyhodnotenie variantných riešení pri návrhu, realizácii a správe informačných a riadiacich systémov.

Forma štúdia

denná prezenčná / denná kombinovaná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY
 

materiály a technológie

základy konštruovania

elektrotechnika

úvod do programovania

technická mechanika

automatizácia

technické meranie

programovanie PLC systémov

elektronika

pružnosť a pevnosť

procesná technika

CAx technológie

roboty a manipulátory

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako pracovník stredného stupňa riadenia výrobných procesov, programátor, systémový analytik, aplikačný programátor, pracovník obchodných firiem zameraných na predaj informačnej alebo riadiacej techniky, pracovník firiem zameraných na vývoj software pre riadiace a informačné systémy, technický pracovník výskumných a vývojových stredísk.

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk