• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program manažérstvo prevádzky techniky pripravuje absolventov pre oblasť podnikania, obchodovania s technikou a riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch agropotravinárskeho komplexu. Dôraz je kladený predovšetkým na možnosti a spôsoby nadobudnutia techniky a jej efektívneho prevádzkovania.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

technika v biosystémoch

teoretické základy technických disciplín

základy konštruovania

materiály a technológie

matematika pre technikov

úvod do technickej fyziky

manažment podniku

riadenie a organizácia výrobných procesov

technológie v chove zvierat

elektrotechnika

základy technológií v rastlinnej výrobe a pestovania biomasy

tekutinové mechanizmy

výrobné systémy pre rastlinnú výrobu

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V podnikoch a firmách zameraných na poskytovanie komerčných technických služieb a v obchode so strojmi a technickými zariadeniami, v oblasti leasingu a prenajímania technických prostriedkov v rezorte priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a v ďalších oblastiach. Osobitnou oblasťou sú servisné a predajné strediská firiem zabezpečujúcich dovoz, distribúciu zahraničných strojov a zariadení. Charakter vedomostí získaných počas štúdia dáva absolventom možnosť uplatnenia aj v štátnej správe a v regionálnych inštitúciách zaoberajúcich sa problematikou investičnej politiky, riadenia komerčných technických služieb a obchodovania so strojmi a zariadeniami.

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk