• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program manažérstvo prevádzky techniky pripravuje absolventov pre oblasť riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch agropotravinárskeho komplexu. Štúdium je zamerané na spôsoby efektívneho manažmentu a technickú a prevádzkovú stránku poľnohospodárskych strojov a zariadení. Dôraz sa kladie aj na spôsoby ich nadobudnutia, logistiku, poradenstvo a servisnú činnosť.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

technika v biosystémoch

teoretické základy technických disciplín

základy konštruovania

materiály a technológie

matematika pre technikov

úvod do technickej fyziky

manažment podniku

riadenie a organizácia výrobných procesov

technológie v chove zvierat

elektrotechnika

základy technológií v rastlinnej výrobe a pestovania biomasy

tekutinové mechanizmy

výrobné systémy pre rastlinnú výrobu

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako manažér prevádzky techniky vo výrobných a obchodných firmách a vo výrobných podnikoch agropotravinárskeho komplexu, manažér v servisných a obchodných firmách zabezpečujúcich dovoz a distribúciu strojov a zariadení, v štátnej správe a regionálnych inštitúciách na pozíciách, zameraných na problematiku riadenia výrobných procesov, technické služby  a prevádzku so strojov a zariadení.

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk