• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu dopravné stroje a zariadenia získa hlbšie teoretické poznatky, schopnosti a zručnosti pre zvládnutie vedeckých metód výskumu a vývoja, aplikovaných v oblasti dopravných strojov a zariadení a v príbuzných technických odboroch. Je schopný pracovať s vedeckou literatúrou, vie zostaviť metodiku výskumných programov, je schopný analyzovať a syntetizovať získané výsledky a formulovať závery výskumnej práce, tvoriť vedecké publikácie, podieľať sa na príprave projektov grantových úloh domáceho a zahraničného charakteru, prezentovať dosiahnuté výsledky na domácich a zahraničných konferenciách, viesť výskumný tím. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja pre oblasť dopravných strojov a zariadení, analýzy materiálnych tokov a logických dopravno-manipulačných systémov, je schopný riešiť zložité úlohy, vyžadujúce invenčný sofistikovaný prístup.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

dopravná a manipulačná technika

hydraulické systémy v mobilných strojoch

chladiaca technika v doprave

prenosové systémy energie v dopravných a manipulačných strojoch

vplyv konštrukcie spaľovacích motorov na ekológiu

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

 dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk