• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu automobilová doprava dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych praktických oblastiach dopravy a manipulácie s materiálom, navrhovať riešenia dopravno-manipulačných problémov a ovláda problematiku prevádzky, údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov. Vie spolupracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Má znalosti o stavbe a prevádzkových vlastnostiach dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov, dokáže riešiť praktické organizačno-operatívne úlohy prevádzky a údržby dopravy a manipulácie. Má znalosti o výrobných technológiách, prevádzke a údržbe strojných zariadení ako aj základné znalosti o konštrukciách strojov a zariadení. Dokáže riešiť konštrukčné problémy strojných uzlov, technologické problémy strojných zariadení a systémov. Má znalosti o metódach konštruovania jednoduchších konštrukčných celkov.

Forma štúdia

denná prezenčná / denná kombinovaná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY
 

konštrukcia a prevádzka vozidiel

materiály a technológie

motory na alternatívne palivá

teplotechnika a hydrotechnika

dopravné a manipulačné zariadenia

konštrukcia a riadenie vozidiel

automobilové spaľovacie motory

environmentálne technika a technológie

teória a konštrukcia traktorov

tekutinové mechanizmy

elektrické príslušenstvo vozidiel

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V prevádzke a údržbe dopravných strojov a zariadení súvisiacich s automobilovou dopravou, v servisných spoločnostiach zaoberajúcich sa automobilovou dopravou, v staniciach technických kontrol a v dopravných spoločnostiach.

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

 dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk