• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja aplikovateľné v oblasti výrobnej techniky a príbuzným technickým odborom. Je schopný vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti informačných technológií a riadiacich systémov vo výrobnej technike a rovnako aj v oblastiach ich prieniku s inými technickými odbormi. Osvojí si nové poznatky o progresívnych technológiách a metódach v oblasti výrobných technológií (delenia, tvárnenia, obrábania zvárania, povrchových úprav), používa moderné metódy riadenia a informačno-komunikačných technológií (fuzzy riadenie, neurónové siete, znalostné databázy) a je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri výbere a realizácii algoritmov riadiacich procesov v podmienkach poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Osvojí si zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce a prezentácie výsledkov, rozvoj študijného
odboru a prínos pre prax.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

aplikovaná informatika

automatizácia meracích a riadiacich procesov

fyzikálne princípy v ekotechnike

inovatívne metódy nastavenia regulačných obvodov

progresívne metódy riadenia technologických procesov