• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu automobilové dopravné systémy má vedomosti z oblasti teórie konštruovania a stavby dopravných a manipulačných zariadení, stavebných strojov, úpravníckych strojov a poľnohospodárskych strojov. Má znalosti z oblasti projektovania logických (dopravných a manipulačných) systémov, napríklad riadenie a regulácia materiálových tokov, skladové hospodárstvo, systémové riešenie manipulácie s materiálom a z nasadenia mobilných pracovných strojov. Je schopný tvoriť, realizovať a riadiť vysoko efektívne integrované systémy s dopravnými strojmi a zariadeniami. Má prehĺbené vedomosti z pružnosti a pevnosti, spoľahlivosti a životnosti konštrukcií s využitím CAD a znalostných systémov. Je schopný samostatne navrhovať a konštruovať dopravné stroje a zariadenia s ohľadom na požiadavky na ich funkčnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť. Ovláda metódy projektovania materiálových tokov s využitím moderných logických princípov.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

mechanizmy cestných vozidiel

vlastnosti motorových vozidiel

dopravná technika

legislatíva v cestnej doprave

mechanizmy komunálnej a manipulačnej techniky

hydraulické systémy

diagnostika strojov a zariadení

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

 dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk