• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolventi bakalárskeho študijného programu kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách dokážu riešiť problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov. Majú znalosti o výrobných technológiách (zlievaní, tvárnení, obrábaní, zváraní, povrchových úpravách, tepelnom spracovaní, montáži, doprave a skladovaní), materiáloch, výrobných strojoch, prostriedkoch operačnej a medzioperačnej manipulácie a dopravy, kontrole výrobných procesov a o ich riadení. Znalosti majú rozšírené o vedomosti z počítačovej techniky, CAx systémov a CAx technológií, používaných pri príprave a riadení výroby.

Forma štúdia

denná prezenčná / denná kombinovaná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY
 

základy konštruovania

manažérstvo rizika

náuka o materiáloch

technická mechanika

strojárska technológia

pružnosť a pevnosť

obrábanie a metrológia

integrované systémy riadenia

riadenie a organizácia výrobných procesov

technologická príprava výroby

výrobné stroje a zariadenia

tekutinové mechanizmy

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent pozná technológie na výrobu polotovarov, súčiastok, metódy kontroly ich parametrov kvality a montážne technológie. Má znalosti potrebné na vytváranie systémov riadenia kvality. Dokáže spolupracovať na vytváraní virtuálnych modelov výrobných závodov a výsledky aplikovať v okruhu svojej kompetencie. Je schopný zabezpečiť výrobu kvalitných produktov, riešiť problematiku predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etapy na základe CAx.Dokáže sa uplatniť pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako technológ, konštruktér výrobných pomôcok v TPV a v kontrole kvality výroby.

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk