• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Inžiniersky študijný program manažérstvo prevádzky techniky je koncipovaný na technickom základe s doplnením okruhu manažérskych predmetov, rozširujúcich odbornú úroveň poznania. Absolventi sú pripravovaní pre oblasť obchodných a komerčných činností s technikou a riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch agropotravinárskeho komplexu. V rámci štúdia sa študenti učia zostavovať a realizovať podnikateľské zámery v oblasti technickej investičnej politiky, sú pripravovaní pre obchodnú činnosť s technikou vrátane poradenstva, logistickej a servisnej činnosti. Študijný program je v značnej miere podporovaný predmetmi ekonomického charakteru (základy marketingu, agrárny marketing, daňová sústava, základy manažérske účtovníctvo, agrárne právo, obchodné právo, podnikateľská analýza, základy komerčných činností, investičné rozhodovanie, banky, burzy a financie ap.) s ohľadom na budúce odborné zameranie absolventa podnikateľského typu. Posilnená jazyková príprava dáva možností pre obchodovanie so zahraničnými subjektmi.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

obchodné operácie

technika pre chov zvierat

technika pre zber poľných plodín

presné poľnohospodárstvo

diagnostika strojov a zariadení

projektovanie výrobných systémov

technika pre zavlažovanie a odvodňovanie

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk