• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolventi inžinierskeho študijného programu kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách spôsobilí systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných strojárskych a elektrotechnických procesov a systémov. Tieto schopnosti integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania strojárskych a elektrotechnických výrob. Všetky tieto činnosti vykonávajú s podporou CAx technológií, metód matematického modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie.

Forma štúdia

denná prezenčná / denná kombinovaná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

časti strojov

konštrukčné materiály

metrológia v riadení kvality

výrobné technológie a montáž

bezpečnosť technických systémov

počítačom podporovaná výroba

diagnostika strojov a zariadení

komplexné manažérstvo kvality

progresívne výrobné technológie

tribológia a tribotechnika