• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu výrobné technológie ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja aplikovateľné v oblasti výrobných technológií a príbuzných technických odborov. Je schopný vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti výrobných technológií a v oblastiach ich prieniku s inými technickými odbormi. Jeho vedecké poznanie predstavuje prienik technických, technologických, humanitárnych (ergonómia), organizačno-riadiacich aspektov. Osvojí si zásady vedeckej práce, spôsoby vedeckého formulovania problému, väzby v štádiách výskum – vývoj – výroba – použitie – likvidácia, právne a environmentálne prístupy k novo vyvíjaným produktom, spôsob prezentácie výsledkov, prenos výsledkov do praxe a do rozvoja študijného odboru. Je schopný vedeckými atribútmi interpretovať, využívať a rozvíjať synergické a multiplikačné efekty technického rozvoja vo výrobných technológiách. Svojim profilom syntetizuje vedecké poznanie v oblasti špecifík interakcie technických prostriedkov s celkovými environmentálnymi dopadmi využívania techniky.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

diagnostické postupy vo výrobných technológiách

integrované manažérske systémy vo výrobných technológiách

modelovanie a optimalizácia v strojárskych technológiách

progresívne technológie výroby a spracovania materiálov

špeciálne materiály

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

 dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk