• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program aplikovaná biológia sprostredkúva  poznatky o podstate biologických procesov živých organizmov na molekulovej a bunkovej úrovni a na úrovni organizmov, populácií a ekosystémov využiteľných v technologických procesoch výroby a hodnotenia poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov. Absolvent disponuje  vedomosťami  o mechanizmoch regulácie životných pochodov, metabolických a fyziologických procesov v mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej bunke. Má základné poznatky z ekológie a genetiky organizmov, toxikológie a právnych noriem. Dokáže používať metodologické postupy v oblasti biologických a chemických  vedných disciplín, pracovať s prístrojmi používanými v základnom a aplikovanom biologickom výskume, s dôrazom na zručnosti v oblasti chemických, biochemických a mikrobiologických laboratórnych  techník, vie syntetizovať údaje v experimentálnom výskume a štatisticky ich vyhodnocovať.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky (denná / externá forma)

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

fyziológia bunky

chemické laboratórne techniky

biochémia

všeobecná genetika

analytická chémia

fyziológia živočíchov

všeobecná mikrobiológia

praktikum zo všeobecnej mikrobiológie

bakteriológia

molekulárna biológia

mykológia

biológia živočíšnej produkcie

aplikovaná biológia v rastlinnej produkcii

environmentálne problémy v biosfére

biologické analýzy I

biologické analýzy II.

UPLATNENIE ABSOLVENTA
V kontrolných biologických a biochemických laboratóriách, vo výskumných a šľachtiteľských pracoviskách, semenárskych podnikoch, vo výrobných technologických prevádzkach v rezorte poľnohospodárstva, agropotravinárstva, pracoviskách štátnej správy, zameraných na oblasť životného prostredia, v školstve, na pracoviskách zameraných na využitie poznatkov z molekulárnej biológie, v organizáciách biologických služieb, v súkromnom sektore pri výrobe, distribúcii a predaji biologického materiálu a v plemenárskej práci pri usmerňovaní reprodukcie zvierat.

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk